Trudności z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
Blog

Skontaktuj się z nami

07-06-2024
Trudności z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Wydawać by się mogło, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę nie powinno przysparzać wielu problemów. W rzeczywistości nierzadko bywa jednak inaczej. Na czym polegają wspomniane trudności?

 

Trudności przedsiębiorców

 

Wielu przedsiębiorców zmaga się z poważnym problemem, który znacznie utrudnia im przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Przede wszystkim chodzi tutaj o uzyskanie wpisu do specjalnych rejestrów, który wymaga posiadania decyzji administracyjnej, w której dana spółka byłaby wskazana jej nazwa i adres.

 

Zgodnie z prawem przekształcona spółka powinna przedkładać decyzje administracyjne wystawione jeszcze na jednoosobową działalność i wskazywać swoje dane z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dzięki temu organy administracji publicznej powinny wiedzieć, że dane decyzje przysługują spółce, mimo że zostały one wystawione na jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Praktyka pokazuje jednak, że podejście urzędów bywa bardzo różne. Nie zawsze działają one zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

 

Jak to powinno wyglądać?

 

Zaświadczenie dotyczące zezwoleń przysługującej spółce, w którą jest przekształcana jednoosobowa działalność gospodarcza, powinno być wydawane w trybie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Zgodnie z prawem organ może je wydać w następujących sytuacjach:

 

  • w przypadku, gdy dana osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny (art. 217 § 2 pkt 2 KPA);
  • jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (art. 218 § 1 KPA);
  • gdy treść zaświadczenia nie wynika z ww. danych organu, organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 KPA).

 

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku odmowy wydania takiego zaświadczenia przedsiębiorca nie pozostaje bezbronny. Może on bowiem odwołać się do organu drugiej instancji (np. do samorządowego kolegium odwoławczego), a następnie – w razie potrzeby – wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

A miało być łatwiej

 

 

Po tym, jak wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych (KSH) art. 5841 zaświadczenie, o którym mowa powyżej w ogóle nie powinno być potrzebne. Przepis ten miał bowiem na celu odformalizowanie obrotu gospodarczego i tym samym ułatwienie życia przedsiębiorcom.

 

W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na art. 220 § 1 KPA. Otóż w przepisie tym postanowiono, iż organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

 

1) znane są one organowi z urzędu;

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

 

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

 

Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Mianowicie jeżeli dany przedsiębiorca uzyska zaświadczenie o przysługujących mu zezwoleniach, może to skrócić czas załatwiania przez niego niektórych formalności.

 

Obrót gospodarczy w Polsce jest coraz bardziej skomplikowany i wszelkie próby jego liberalizacji zasługują na uwagę. Niestety czasami organy stosują przepisy w sposób wybiórczy, utrudniając tym samym życie przedsiębiorcom. Najlepszym tego przykładem jest wydawanie zaświadczeń o przysługujących zezwoleniach przedsiębiorcom, którzy chcą przekształcić jednoosobową działalność w spółkę kapitałową.

 

Uzyskaj pomoc prawną