BLOG

Piszemy o tematach ważnych, prawniczych, podatkowych, ale po ludzku.

Najnowsze wpisy:

17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 63/19) w uchwale z 13.03.2020 r. stwierdziła, iż już samo „zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym”. Zatem Sąd Najwyższy
14 września 2020
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE Drugim omawianym przez nas sposobem na uniknięcie przez dłużnika ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Umożliwia ono zawarcie podobnego do opisywanego tydzień temu układu z wierzycielami, jednak dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe mo­że być pro­wa­dzo­ne wo­bec dłuż­ni­ka niewy­pła­cal­ne­go lub za­gro­żo­ne­go nie­wy­pła­cal­no­ścią tyl­ko wte­dy, kie­dy su­ma wie­rzy­tel­no­ści spor­nych upraw­nia­ją­cych do
11 września 2020
POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU Postępowanie to jest przewidziane dla dłużników, którzy są w stanie dojść do porozumienia ze swoimi wierzycielami bez udziału sądu. Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli w celu doprowadzenia do zawarcia układu. Uzyskuje zatem dużą elastyczność w dochodzeniu do porozumienia z wierzycielami i właściwie to od strategii i podjętej aktywności uzależnione jest powodzenie całego postępowania. Postępowanie to może być wdrożone, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad
31 sierpnia 2020
Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest, podobnie jak postępowanie upadłościowe, wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Odmiennie jednak niż w przypadku upadłości, restrukturyzacja umożliwić ma podmiotowi dalsze funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Cel ten jest realizowany poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Aby postępowanie zostało przeprowadzone skutecznie, niezbędna jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań,
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 63/19) w uchwale z 13.03.2020 r. stwierdziła, iż już samo „zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym”. Zatem Sąd Najwyższy
14 września 2020
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE Drugim omawianym przez nas sposobem na uniknięcie przez dłużnika ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Umożliwia ono zawarcie podobnego do opisywanego tydzień temu układu z wierzycielami, jednak dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe mo­że być pro­wa­dzo­ne wo­bec dłuż­ni­ka niewy­pła­cal­ne­go lub za­gro­żo­ne­go nie­wy­pła­cal­no­ścią tyl­ko wte­dy, kie­dy su­ma wie­rzy­tel­no­ści spor­nych upraw­nia­ją­cych do
11 września 2020
POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU Postępowanie to jest przewidziane dla dłużników, którzy są w stanie dojść do porozumienia ze swoimi wierzycielami bez udziału sądu. Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli w celu doprowadzenia do zawarcia układu. Uzyskuje zatem dużą elastyczność w dochodzeniu do porozumienia z wierzycielami i właściwie to od strategii i podjętej aktywności uzależnione jest powodzenie całego postępowania. Postępowanie to może być wdrożone, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad
31 sierpnia 2020
Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest, podobnie jak postępowanie upadłościowe, wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Odmiennie jednak niż w przypadku upadłości, restrukturyzacja umożliwić ma podmiotowi dalsze funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Cel ten jest realizowany poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Aby postępowanie zostało przeprowadzone skutecznie, niezbędna jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań,
20 sierpnia 2020
ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ W wyroku z dnia 3 października 2019 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż skuteczne zastrzeżenie kary umownej w treści umowy wymaga precyzyjnego wskazania kwoty, jaką w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zobowiązany jest zapłacić dłużnik. Powyższe oznacza, że jeżeli kwota kary umownej nie zostanie ustalona wprost jako kwota wyraźnie oznaczona  (np. 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dzieła), to strony powinny wprowadzić
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki na podstawie których możne mieć miejsce wydziedziczenie. Pierwszy jeżeli dana osoba postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Drugi jeżeli ewentualny uprawniony do zachowku dopuści się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu,
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów. Uchylić się od świadczeń alimentacyjnych można jeżeli spełnienie świadczeń połączone jest z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego, np. gdy płacenie alimentów stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, przykładowo zobowiązany choruje i utrzymuje się wyłącznie z renty. Uchylenie może
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane do jego wieku, stanu zdrowia, uzdolnień oraz indywidualnych okoliczności; obejmują zarówno potrzeb materialnych, jak i potrzeby niematerialne; stanowiące koszty aktualne, bieżące, nie obejmują wydatków które mogą zdarzyć się w odległej przyszłość. Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka zaliczyć można: potrzeby fizyczne, takiej
03 maja 2019
Osoba, która jest zobowiązana do łożenia alimentów na rzecz innej osoby, w sposób uporczywy uchyla się od tego obowiązku, przez co osoba uprawniona narażona zostaje na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo niealimentacji, zostało uregulowane w art. 209 Kodeksu Karnego, polega ono na niespełnianiu obowiązku alimentacyjnego, czyli nie płaceniu alimentów. Samo niepłacenie alimentów nie podlega jeszcze sankcją
03 maja 2019
Upadłość konsumencka jest to oddłużenie osoby fizycznej, czyli zwolnienie jej z długów. Dotyczy ona, tylko osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem prawnym, które umożliwia ‘nowy początek’ osobą, które na skutek życiowej sytuacji lub wydarzeń nie są w stanie spłacić swoich długów. W swojej istocie, upadłość konsumencka zmierza do umorzenia zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, a nie zostały zaspokojone w wyniku postępowania upadłościowego. Istota tego rodzaju postępowania jest

Spis treści:

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter