CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

BLOG

Piszemy o tematach ważnych, prawniczych, podatkowych, ale po ludzku.

Najnowsze wpisy:

22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku (tzw. zwolnienia grupowe). W firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, zatrudnionym może przysługiwać odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników. Pełni ona rolę rekompensaty za brak możliwości zarobkowania. Oznacza to, że
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki. Cytowany przepis w ustawodawstwie podatkowym stanowi swoisty wyjątek od ogólnej reguły przewidującej, że zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu (co do zasady z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).    Konstytucyjny w wyroku z
06 października 2020
Okres wypowiedzenia umowy o pracę Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy była zawarta na czas określony czy nieokreślony. Okres wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę zależy od stażu pracy, gdyż wynosi: - 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy; - 1 miesiąc, jeśli pracownik zatrudniony był od 6 miesięcy do 3 lat; - 3 miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był co
25 września 2020
Ostatnim już sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest postępowanie sanacyjne, które sprowadza się do przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Owe działania sanacyjne to czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Do działań tych będziemy mogli zaliczyć zatem wszystkie czynności, które prowadzą do obniżenia kosztów działalności, w
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku (tzw. zwolnienia grupowe). W firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, zatrudnionym może przysługiwać odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników. Pełni ona rolę rekompensaty za brak możliwości zarobkowania. Oznacza to, że
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki. Cytowany przepis w ustawodawstwie podatkowym stanowi swoisty wyjątek od ogólnej reguły przewidującej, że zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu (co do zasady z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).    Konstytucyjny w wyroku z
06 października 2020
Okres wypowiedzenia umowy o pracę Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy była zawarta na czas określony czy nieokreślony. Okres wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę zależy od stażu pracy, gdyż wynosi: - 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy; - 1 miesiąc, jeśli pracownik zatrudniony był od 6 miesięcy do 3 lat; - 3 miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był co
25 września 2020
Ostatnim już sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest postępowanie sanacyjne, które sprowadza się do przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Owe działania sanacyjne to czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Do działań tych będziemy mogli zaliczyć zatem wszystkie czynności, które prowadzą do obniżenia kosztów działalności, w
22 września 2020
Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy. Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, więc przeznaczone jest dla dłużników w gorszej sytuacji finansowej niż opisywane w poprzednich tygodniach postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe. Postępowanie układowe wszczyna się na wniosek dłużnika,
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 63/19) w uchwale z 13.03.2020 r. stwierdziła, iż już samo „zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym”. Zatem Sąd Najwyższy
14 września 2020
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE Drugim omawianym przez nas sposobem na uniknięcie przez dłużnika ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Umożliwia ono zawarcie podobnego do opisywanego tydzień temu układu z wierzycielami, jednak dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe mo­że być pro­wa­dzo­ne wo­bec dłuż­ni­ka niewy­pła­cal­ne­go lub za­gro­żo­ne­go nie­wy­pła­cal­no­ścią tyl­ko wte­dy, kie­dy su­ma wie­rzy­tel­no­ści spor­nych upraw­nia­ją­cych do
11 września 2020
POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU Postępowanie to jest przewidziane dla dłużników, którzy są w stanie dojść do porozumienia ze swoimi wierzycielami bez udziału sądu. Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli w celu doprowadzenia do zawarcia układu. Uzyskuje zatem dużą elastyczność w dochodzeniu do porozumienia z wierzycielami i właściwie to od strategii i podjętej aktywności uzależnione jest powodzenie całego postępowania. Postępowanie to może być wdrożone, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad
31 sierpnia 2020
Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest, podobnie jak postępowanie upadłościowe, wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Odmiennie jednak niż w przypadku upadłości, restrukturyzacja umożliwić ma podmiotowi dalsze funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Cel ten jest realizowany poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Aby postępowanie zostało przeprowadzone skutecznie, niezbędna jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań,
20 sierpnia 2020
ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ W wyroku z dnia 3 października 2019 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż skuteczne zastrzeżenie kary umownej w treści umowy wymaga precyzyjnego wskazania kwoty, jaką w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zobowiązany jest zapłacić dłużnik. Powyższe oznacza, że jeżeli kwota kary umownej nie zostanie ustalona wprost jako kwota wyraźnie oznaczona  (np. 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dzieła), to strony powinny wprowadzić

Spis treści:

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk