BLOG

Piszemy o tematach ważnych, prawniczych, podatkowych, ale po ludzku.

Najnowsze wpisy:

03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki na podstawie których możne mieć miejsce wydziedziczenie. Pierwszy jeżeli dana osoba postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Drugi jeżeli ewentualny uprawniony do zachowku dopuści się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu,
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów. Uchylić się od świadczeń alimentacyjnych można jeżeli spełnienie świadczeń połączone jest z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego, np. gdy płacenie alimentów stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, przykładowo zobowiązany choruje i utrzymuje się wyłącznie z renty. Uchylenie może
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane do jego wieku, stanu zdrowia, uzdolnień oraz indywidualnych okoliczności; obejmują zarówno potrzeb materialnych, jak i potrzeby niematerialne; stanowiące koszty aktualne, bieżące, nie obejmują wydatków które mogą zdarzyć się w odległej przyszłość. Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka zaliczyć można: potrzeby fizyczne, takiej
03 maja 2019
Osoba, która jest zobowiązana do łożenia alimentów na rzecz innej osoby, w sposób uporczywy uchyla się od tego obowiązku, przez co osoba uprawniona narażona zostaje na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo niealimentacji, zostało uregulowane w art. 209 Kodeksu Karnego, polega ono na niespełnianiu obowiązku alimentacyjnego, czyli nie płaceniu alimentów. Samo niepłacenie alimentów nie podlega jeszcze sankcją
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki na podstawie których możne mieć miejsce wydziedziczenie. Pierwszy jeżeli dana osoba postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Drugi jeżeli ewentualny uprawniony do zachowku dopuści się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu,
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów. Uchylić się od świadczeń alimentacyjnych można jeżeli spełnienie świadczeń połączone jest z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego, np. gdy płacenie alimentów stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, przykładowo zobowiązany choruje i utrzymuje się wyłącznie z renty. Uchylenie może
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane do jego wieku, stanu zdrowia, uzdolnień oraz indywidualnych okoliczności; obejmują zarówno potrzeb materialnych, jak i potrzeby niematerialne; stanowiące koszty aktualne, bieżące, nie obejmują wydatków które mogą zdarzyć się w odległej przyszłość. Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka zaliczyć można: potrzeby fizyczne, takiej
03 maja 2019
Osoba, która jest zobowiązana do łożenia alimentów na rzecz innej osoby, w sposób uporczywy uchyla się od tego obowiązku, przez co osoba uprawniona narażona zostaje na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo niealimentacji, zostało uregulowane w art. 209 Kodeksu Karnego, polega ono na niespełnianiu obowiązku alimentacyjnego, czyli nie płaceniu alimentów. Samo niepłacenie alimentów nie podlega jeszcze sankcją
03 maja 2019
Upadłość konsumencka jest to oddłużenie osoby fizycznej, czyli zwolnienie jej z długów. Dotyczy ona, tylko osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem prawnym, które umożliwia ‘nowy początek’ osobą, które na skutek życiowej sytuacji lub wydarzeń nie są w stanie spłacić swoich długów. W swojej istocie, upadłość konsumencka zmierza do umorzenia zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, a nie zostały zaspokojone w wyniku postępowania upadłościowego. Istota tego rodzaju postępowania jest
03 maja 2019
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest jedyną przewidzianą w Kodeksie Cywilnym umową dotyczącą spadku, zawieraną za życia spadkodawcy. W umowie spadkobierca zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Do ważności umowy wymagana jest forma aktu notarialnego. Umowa zawierana jest pomiędzy przyszłym spadkobiercą, a spadkodawcą, za jego życia. Może ona zostać zawarta przez pełnomocnika. Skutkiem zawarcia umowy jest wyłączenie od dziedziczenia, czyli traktowanie spadkobiercy tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Spadkobierca poprzez
03 maja 2019
Separacja jest co do zasady odwracalna i prostsza od rozwodu. Jest to tzw. „niepełny rozwód”, czyli taka instytucja prawna, która potwierdza faktyczne rozłączenie małżonków, przy zachowaniu formalnej ciągłości małżeństwa. Najważniejszym następstwem separacji jest obok możliwości prowadzenia odrębnego życia, powstanie ustroju rozdzielności majątkowej, a także uchylenie domniemania pochodzenia dziecka urodzonego przez żonę. Separacja nie wyłącza możliwości uzyskania rozwodu w przyszłości, ale sama separacja nie pozwala na zawarcie nowego małżeństwa, czy powrót
03 maja 2019
Rozdzielność majątkowa to małżeński ustrój majątkowy, w którym nie występuje majątek wspólny małżonków, a jedynie dwa majątki osobiste, które należą do każdego z małżonków i są samodzielnie przez nich zarządzane. Oba majątki są od siebie odrębne w sensie prawnym. Daje on jednak małżonką możliwość nabywania różnego rodzaju praw (np. własności nieruchomości, samochodu) wspólnie. Nabyte przedmioty stanowią wówczas współwłasność małżonków i każde z nich ma prawo do ustalonego przez małżonków udziału,
03 maja 2019
Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu. Oznacza to, że osoba uprawniona do zachowku ma pięć lat od momentu ogłoszenia testamentu na żądanie zapłaty należnego jej zachowku przez spadkobierców lub osoby obdarowane przez spadkodawcę, po upływie tego terminu dłużnik-spadkobierca może uchylić się od jego zapłaty. Początek biegu pięcioletniego terminu rozpoczyna się w zależności od tego czy spadkodawca sporządził testament, czy nie. Jeżeli nie
03 maja 2019
Jednym z rozstrzygnięć sądu rozwodowego zawartym w wyroku rozwodowym jest wskazanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Dotyczy to zarówno mieszkania stanowiącego własność wspólną małżonków, jak i mieszkania w którym małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, ale stanowiło ono własność odrębną jednego z małżonków, a także mieszkań zajmowanych przez małżonków bez tytułu prawnego. Umieszczenie w wyroku rozwodowym orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie jest podziałem majątku. Obejmuje ono jedynie tymczasowe

Spis treści:

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter