Nowości w prawie budowlanym – budynek gospodarczy bez pozwolenia i zgłoszenia
Blog

Skontaktuj się z nami

21-08-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

W dniu 3 czerwca 2023 r. weszły w życie ważne zmiany odnoście przepisów prawa budowlanego, które dotyczą budowy budynków gospodarczych. Nowe prawo budowlane od tego dnia pozwala wznieść tego typu budynek o powierzchni do 150 m² bez pozwolenia ani zgłoszenia. Co jeszcze warto wiedzieć o nowych przepisach? Jakie zmiany w prawie budowlanym 2023 weszły w życie? W poniższym artykule prezentujemy przegląd zmian, które nastąpiły.


Prawo budowlane 2023 - uproszczone procedury dla budynków gospodarczych 


Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 3 czerwca 2023 r., niesie ze sobą rewolucyjne zmiany w kontekście budowy budynków gospodarczych. Najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, iż każdy, a więc nie tylko osoby związane z rolnictwem, może teraz wznieść budynek gospodarczy o powierzchni do 150 m² bez żadnych formalności, a więc bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów. Niekonieczne jest również pozwolenie na użytkowanie.


Należy dodać, że kluczowym kryterium, które ma tutaj zastosowanie, jest powiązanie budynku z produkcją rolną lub pracami warsztatowymi. Nie ma znaczenia, czy dana osoba jest rolnikiem, czy przedsiębiorcą - w żadnym z tych przypadków pozwolenie na użytkowanie nie jest jest konieczne.


Jeżeli jednak ktoś potrzebuje budynku gospodarczego o powierzchni większej niż 150 m², konieczne jest tylko zgłoszenie budowy, co w praktyce oznacza, że proces inwestycyjno-budowlany jest znacznie mniej skomplikowany, niż miało to miejsce przed nowelizacją. Procedur budowlanych jest znacznie mniej, budowa na samo zgłoszenie stanie się normą. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy wynosi teraz 300 m², przy czym spełniony musi zostać warunek, zgodnie z którym rozpiętość konstrukcji nie może przekraczać 7 m, a wysokość budynku nie może sięgać ponad 7 m.


Czym jest budynek gospodarczy?Dokładne określenie, czym jest budynek gospodarczy, zostało zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które stanowi kluczową podstawę dla nowych przepisów budowlanych. Według tej definicji budynek gospodarczy jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia niezawodowych prac warsztatowych oraz służącym przechowywaniu materiałów, narzędzi, sprzętu oraz produktów rolnych (§ 3 pkt 8 tegoż rozporządzenia). W praktyce oznacza to, że może on pełnić funkcję magazynu lub przechowalni, stanowiąc nieodzowną przestrzeń dla różnorodnych działań gospodarczych.


Zmiany w prawie budowlanym w 2023 - nowe zasady dla budowy silosów


Prawo budowlane 2023: nowelizacja prawa budowlanego przynosi również zdecydowane ułatwienia w obszarze budowy prostych silosów zbożowych, co ma istotne znaczenie dla rolników. Celem tej nowej regulacji jest usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, a także zmniejszenie biurokratycznych barier, które dotychczas utrudniały rolnikom oraz innym inwestorom wznoszenie tego typu obiektów.


Szczególnym aspektem nowelizacji jest wyraźne określenie wymagań dotyczących budowy naziemnych silosów na materiały sypkie, które umożliwiają uniknięcie uciążliwego procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z nowymi przepisami wznoszenie takich silosów o pojemności do 250 m³ i wysokości do 15 m jest możliwe jedynie poprzez zgłoszenie budowy.


Ponadto nowelizacja przewiduje podobne ułatwienia w przypadku obiektów budowlanych służących do przechowywania zboża o maksymalnej pojemności 5000 t. Istotnym elementem jest tutaj również ograniczenie formalności, dzięki czemu budowa takich obiektów w granicach portów morskich o znaczeniu gospodarczym staje się bardziej dostępna i efektywna. W związku z tym, inwestorzy planujący budowę tych obiektów mogą skupić się głównie na aspektach technicznych i ekonomicznych, bez konieczności skomplikowanej procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.


Prawo budowlane 2023: dokumentacja techniczna zamiast projektu budowlanego


Nowe przepisy wprowadzające zmiany w dokumentacji budowlanej stanowią istotny krok w kierunku uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego. W szczególności regulacje te mają zasadniczy wpływ na to, jak inwestorzy oraz wykonawcy przygotowują się do realizacji swoich projektów, jednocześnie dbając o przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości.


Nowe prawo budowlane: jednym z kluczowych aspektów wprowadzonych zmian jest zastąpienie tradycyjnego projektu budowlanego dokumentacją techniczną w przypadkach, gdzie wystarcza zgłoszenie budowy. Ma to istotne znaczenie dla inwestorów, ponieważ dokumentacja ta skupia się na konkretnej technicznej stronie budowy, uwzględniając kluczowe aspekty nośności, stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia.


Należy podkreślić, że sporządzenie tej dokumentacji technicznej leży w gestii projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Jest to element kluczowy, który gwarantuje, że dokumentacja będzie oparta na fachowej wiedzy i doświadczeniu, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość realizowanej inwestycji.


W praktyce omawiana zmiana oznacza bardziej precyzyjne i dostosowane do konkretnego projektu podejście do dokumentacji. Projektant, mając w ręku specjalistyczną wiedzę oraz uprawnienia, jest w stanie skoncentrować się na tworzeniu kompleksowych rozwiązań technicznych, które spełniają wymagania przepisów oraz zapewniają trwałość i bezpieczeństwo budowli.


Zmiany w prawie budowlanym 2023


Nowe przepisy budowlane wprowadzają istotne ułatwienia w budowie budynków gospodarczych. To kolejne pożądane przez inwestorów zmiany, które uproszczają proces budowy. Wiąże się to nie tylko z oszczędnością pieniędzy, ale i czasu.