Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – wielka baza danych o nieruchomościach
Blog

Skontaktuj się z nami

31-07-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - wielka baza danych o nieruchomościach


O Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zrobiło się głośno za sprawą świadectw energetycznych. Okazuje się jednak, że ma ona stać się wielką bazą danych o nieruchomościach. Jakie informacje znajdą się w rejestrze?


Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków służy jako specjalna baza danych, w której znajdują się informacje dotyczące źródeł ogrzewania nieruchomości. Rejestr ten jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Również on pełni funkcję administratora danych zebranych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Należy dodać, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z proponowanymi zmianami wprowadzony by został nowy obowiązek odnoszący się do inwentaryzacji lokali. Chodzi tutaj o informacje dotyczące źródła ciepła, energii elektrycznej i spalania paliw, dotyczące budynku lub jego części oraz inne dane.


Dopracowanie przepisów


Projekt rozporządzenia doprecyzowuje obecnie obowiązujące regulacje, przede wszystkim w kontekście danych, jakie mogą być zebrane. Chodzi tutaj o rodzaj źródeł energii, nominalną moc cieplną lub elektryczną, rodzaj paliwa i jego roczne zużycie, rok montażu urządzenia, rok produkcji urządzenia, przeznaczenie, potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, klasa kotła na paliwo stałe, sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe, sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe, urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe, źródło danych oraz planowaną wymianę źródła ciepła.


Ponadto zbierane byłyby również dane dotyczące budynku lub lokalu. To głównie obwód budynku i liczba kondygnacji, a ponadto roku budowy, średniej wysokość kondygnacji ogrzewanych,

grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem, grubość ocieplenia stropodachu i dachu, stopnia i grubości ocieplenia ścian zewnętrznych, powierzchni pomieszczeń ogrzewanych, średniej temperatury pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym, kształtu budynku, liczbie lokali, typie budynku, czy jest strop nad piwnicą lub garażem,

stan instalacji centralnego ogrzewania, stan stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, informacji o wymaganej termomodernizacji budynku.


Z kolei do trzeciej kategorii danych należy zaliczyć datę, uczestników i wyniki kontroli przewodów kominowych, datę, uczestników i wynik kontroli, przeprowadzonej na mocy art. 9u ustawy 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odprowadzania nieczystości ciekłych, datę, uczestników i wyniki kontroli w zakresie: źródeł spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa, spełnienia wymagań określonych w tzw. uchwałach antysmogowych oraz ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska dane o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w zakresie: rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania, całkowitego kosztu przedsięwzięcia, przedmiotu i źródła dofinansowania, okresu trwałości przedsięwzięcia, w ramach którego udzielono dofinansowania, uczestników i daty kontroli, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska, daty i wyniku kontroli o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie: powierzchni całkowitej budynku, rodzaju źródła ciepła, rodzaju paliwa, roku produkcji kotła, nominalnej mocy, roku wykonania systemu ogrzewania, przeznaczenia źródła ciepła, sprawności przy mocy nominalnej, sporządzonym świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, numer świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, datę wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych budynku, systemu ogrzewczego, w tym wytwarzania, przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym wytwarzania ciepła, przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła oraz powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza, dacie usunięcia zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych dane o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie: formy przyznanego świadczenia, kwoty przyznanego świadczenia pieniężnego, daty przyznania świadczenia oraz szczegółowego celu przyznanego świadczenia.