Budowa przydomowych schronów bez pozwolenia
Blog

Skontaktuj się z nami

29-05-2024
prawo budowlane kancelaria Wrocław

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Budowa przydomowych schronów bez pozwolenia

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie budową przydomowych schronów. Ma to bezpośredni związek z rosyjską agresją na Ukrainę. Wiele osób odczuwa bowiem niepokój związany z potencjalnym konfliktem i z tego względu chciałoby mieć własne miejsce schronienia. Rząd wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotował projekt zmian w prawie ułatwiających budowę tego typu obiektów.

 

Zmiany w budowie schronów

 

Na mocy proponowanych zmian w Prawie budowlanym budowa przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych zostanie uregulowana normatywnie. Przede wszystkim w ustawie znajdą się definicje przydomowego schronu i przydomowego ukrycia doraźnego.

 

Mianowicie pod pojęciem schronu przydomowego należy rozumieć wolno stojącą budowlę ochronną o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2, wyposażoną w urządzenia filtrowentylacyjne, przeznaczoną do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i skażeń, znajdującą się pod ziemią lub częściowo zagłębioną w gruncie. Z kolei przydomowe ukrycie doraźne to wolno stojąca budowla ochronna o konstrukcji niehermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2, przeznaczona do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, znajdująca się pod ziemią lub częściowo zagłębiona w gruncie.

 

Wszelkie warunki techniczne dotyczące tych obiektów mają zostać określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Inne zmiany w prawie budowlanym

 

Budowa schronów to nie jedyna kwestia, która ma zostać uregulowana przy okazji nowelizacji Prawa budowlanego. Liberalizacja ma bowiem objąć także inne kategorie obiektów.

 

Chodzi tutaj m.in. o m.in. niewielkie kolumbaria na terenie cmentarza, przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2, niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2), wyloty do cieków naturalnych, wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne, bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m2.

 

Także montaż na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m, nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Propozycje idą jeszcze dalej i obejmują np. niewielkie obiekty na boiskach, a także bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe.

 

Omówione zmiany legislacyjne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu osób. Przydomowe schrony są bowiem obiektami jak najbardziej przydatnymi w obecnej sytuacji. Z kolei liberalizacja przepisów dotyczących innych obiektów uprości realizację wielu inwestycji, poprzez ograniczenie biurokracji.

 

Uzyskaj pomoc prawną