Poszkodowany w wyniku wypadku drogowego, zawinionego przez osobę trzecią, który na jego skutek utracił możliwość korzystania z własnego samochodu, swoje pierwsze kroki kieruje do firm oferujących wynajem pojazdów zastępczych. W zależności od klasy pojazdu oraz okresu na jaki jest on udostępniany, suma takiego wynajmu może sięgać od kilku, do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Kwota ta zgodnie z orzecznictwem zaliczana jest obecnie do szkody majątkowej i może być pokryte z OC sprawcy. Jeszcze kilka lat temu, prawo takie przysługiwało jedynie osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Drogę do uznania tego typu wydatków za część poniesionej szkody przez osoby fizyczne, otworzyła uchwała Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 17 listopada 2011 r. III CZP 5/2011. Zgodnie z jej treścią osobie poszkodowanej przysługuje zwrot kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego w okresie niezbędnym do nabycia nowego pojazdu lub remontu uszkodzonego, o ile wydatki te były celowe i ekonomicznie uzasadnione. Co ważne przysługują one również bez względu na to, czy poszkodowany ma możliwość korzystania z komunikacji publicznej. Zgodnie z ukształtowaną na przestrzeni ostatnich lat praktyką orzeczniczą sądów, każdy tego typu przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Co do zasady jednak pojazd zastępczy musi odpowiadać klasą pojazdowi uszkodzonemu/zniszczonemu, czynsz natomiast średnim stawkom najmu pojazdów obowiązującym na danym rynku. Jedną z głównych przesłanek uzyskania zwrotu jest, wspomniane wyżej kryterium celowości i ekonomii. Do braku spełnienia powyższych przesłanek, SN zaliczył posiadanie drugiego samochodu z którego, poszkodowany mógłby korzystać, a także wcześniejsze sporadyczne używanie zniszczonego/uszkodzonego pojazdu lub całkowity brak możliwości korzystania z pojazdu w czasie jego wynajęcia. Ważny jest również okres wynajęcia pojazdu za jaki poszkodowany może domagać się zwrotu. Co do zasady jest to czas do zakończenia likwidacji szkody, czyli naprawy samochodu lub wypłaty pieniędzy. O ile w przypadku naprawy samochodu moment ten jest jednoznaczny, o tyle w przypadku szkody całkowitej, a co za tym idzie, konieczności zakupu nowego pojazdu nie jest on już tak oczywisty. Zgodnie z uchwałą refundacja kosztów wynajmu kończy się w momencie zakupu nowego pojazdu, nie później jednak niż w dniu wypłaty. Jak pokazuje linia orzecznicza sądów powszechnych od tej zasady dopuszcza się jednak wyjątki, i może on zostać przedłużony do czasu faktycznego nabycia nowego pojazdu.

 

02 stycznia 2019
Zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter