CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

Poszkodowany w wyniku wypadku drogowego, zawinionego przez osobę trzecią, który na jego skutek utracił możliwość korzystania z własnego samochodu, swoje pierwsze kroki kieruje do firm oferujących wynajem pojazdów zastępczych. W zależności od klasy pojazdu oraz okresu, na jaki jest on udostępniany, suma takiego wynajmu może sięgać od kilku, do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Kwota ta zgodnie z orzecznictwem zaliczana jest obecnie do szkody majątkowej i może być pokryta z OC sprawcy. Jeszcze kilka lat temu prawo takie przysługiwało jedynie osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Drogę do uznania tego typu wydatków za część poniesionej szkody przez osoby fizyczne otworzyła uchwała Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 17 listopada 2011 r. III CZP 5/2011. Zgodnie z jej treścią osobie poszkodowanej przysługuje zwrot kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego w okresie niezbędnym do nabycia nowego pojazdu lub remontu uszkodzonego, o ile wydatki te były celowe i ekonomicznie uzasadnione. Co ważne, przysługują one również bez względu na to, czy poszkodowany ma możliwość korzystania z komunikacji publicznej. Zgodnie z ukształtowaną na przestrzeni ostatnich lat praktyką orzeczniczą sądów, każdy tego typu przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Co do zasady jednak pojazd zastępczy musi odpowiadać klasą pojazdowi uszkodzonemu/zniszczonemu, czynsz natomiast średnim stawkom najmu pojazdów obowiązującym na danym rynku. Jedną z głównych przesłanek uzyskania zwrotu jest wspomniane wyżej kryterium celowości i ekonomii. Do braku spełnienia powyższych przesłanek SN zaliczył posiadanie drugiego samochodu, z którego poszkodowany mógłby korzystać, a także wcześniejsze sporadyczne używanie zniszczonego/uszkodzonego pojazdu lub całkowity brak możliwości korzystania z pojazdu w czasie jego wynajęcia. Ważny jest również okres wynajęcia pojazdu, za jaki poszkodowany może domagać się zwrotu. Co do zasady jest to czas do zakończenia likwidacji szkody, czyli naprawy samochodu lub wypłaty pieniędzy. O ile w przypadku naprawy samochodu moment ten jest jednoznaczny, o tyle w przypadku szkody całkowitej, a co za tym idzie, konieczności zakupu nowego pojazdu nie jest on już tak oczywisty. Zgodnie z uchwałą refundacja kosztów wynajmu kończy się w momencie zakupu nowego pojazdu, nie później jednak niż w dniu wypłaty. Jak pokazuje linia orzecznicza sądów powszechnych od tej zasady dopuszcza się jednak wyjątki i może on zostać przedłużony do czasu faktycznego nabycia nowego pojazdu.

02 stycznia 2019
Zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
12 marca 2021
Już niedługo Beneficjenci Tarczy Antykryzysowej 1.0 będą musieli rozliczyć się z dofinansowań PFR. Na tę chwilę nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak konkretnie będzie wyglądała procedura rozliczenia. Warto jednak
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk