Znieważenie funkcjonariusza publicznego jako forma hejtu

Blog

Skontaktuj się z nami

14-10-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Hejt dotyka wielu osób, nie tylko tych, które działają w przestrzeni publicznej oraz firm. Przestępstwa znieważenia człowieka są niestety dość powszechne. Coraz częściej miejsce ma również zniewaga funkcjonariusza publicznego, na przykład policjanci i strażnicy graniczni. Nie każdy jednak wie, że takie zachowanie skierowane pod ich adresem może stanowić przestępstwo na gruncie prawa karnego. Jak to wygląda w sytuacji znieważenia funkcjonariusza? Odpowiadamy!


Kto jest funkcjonariuszem publicznym?Ze względu na konieczność prawidłowego wykonywania pewnych funkcji społecznych ustawodawca przyznał niektórym osobom status funkcjonariusza publicznego - innymi słowy zajmują się pełnieniem czynności służbowych publicznie. W ten sposób istnieje specjalna ochrona funkcjonariuszy na gruncie prawa karnego w przypadku przestępstw noszących znamion przestępstwa znieważenia.

Zgodnie z art. 115 § 13 Kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest osoba zajmująca się pełnieniem obowiązków służbowych takich jak:


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;


poseł, senator, radny;


poseł do Parlamentu Europejskiego;


sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;


osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;


osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;


osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;


pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.


Co prawda, katalog ten nie ma charakteru zamkniętego, jednakże w przepisach szczególnych status ten przyznano również innym osobom. Chodzi tutaj przede wszystkim o nauczycieli, lekarzy oraz ratowników medycznych.


Znieważenie funkcjonariusza publicznego - znieważenie i hejt


Znieważenie jest przestępstwem, które polega na naruszeniu godności drugiego człowieka. Dochodzi do niego wskutek okazania pogardy, braku szacunku, bądź zachowanie obraźliwe. Co jest niezwykle istotne, znieważenia można dopuścić się nie tylko słowami, ale i gestami bądź publikacją obraźliwych materiałów.

Należy również zwrócić uwagę, iż ze znieważeniem funkcjonariusza publicznego wiążą się niekiedy także inne czyny zabronione. Chodzi tutaj przede wszystkim o utrudnianie czynności służbowych oraz o naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego.


Naruszenie dóbr osobistych


Niezależnie od odpowiedzialności karnej za znieważenie funkcjonariusza publicznego sprawca tego czynu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku dotyczy ona naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego pod tym pojęciem należy rozumieć w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Żeby jednak móc dochodzić swoich roszczeń z nim związanych, należy załatwić sprawę polubownie bądź skierować ją na drogę sądową.

Znieważenie funkcjonariusza publicznego jest szczególną formą hejtu. Dotyka ono bowiem osób, którym ustawodawca przyznał specjalną ochronę ze względu na pełnioną przez nie funkcję. Dopuszczenie się takiego czynu może wiązać się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale i cywilną.