Zmiany w projektach budowlanych w 2021 roku.

Blog

Skontaktuj się z nami

09-02-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Od dnia 20 września 2021 roku obowiązują istotne zmiany w projektach budowlanych. Mianowicie do wniosków o uzyskanie pozwolenia składanych po tej dacie muszą być one dołączane w nowej formie. Niemniej jednak wciąż istnieją sytuacje, w których można złożyć projekt budowlany sporządzony według starych zasad. O jakie przypadki chodzi? O tym w naszym kolejnym wpisie.Nowelizacja prawa budowlanego.


W dniu 19 września 2020 roku weszła w życie poważna nowelizacja prawa budowlanego, która dotyczy między innymi formy projektów budowlanych. Ustawodawca przewidział jednak możliwość składania projektów przygotowanych w dotychczasowym kształcie do dnia 20 września 2021 roku.Projekt budowlany na starych zasadach – kiedy istnieje taka możliwość?


Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym poprzednie przepisy wciąż można stosować w niektórych sytuacjach. Chodzi tutaj o następujące przypadki:

  • postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem 19 września 2020 roku;
  • skorzystanie przez inwestora z przepisów przejściowych oraz złożenie projektu budowlanego wykonanego według starych zasad od dnia 19 września 2020 roku do dnia 20 września 2021 roku;
  • wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia przed dniem 19 września 2020 roku.


Innymi słowy, wystąpienie o zmianę pozwolenia na budowę, które zostało wydane na podstawie projektu wykonanego na poprzednich zasadach, w ten sam sposób należy wykonać projekt składany wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia. Również w przypadku postępowania naprawczego prowadzonego przez nadzór budowlany ze względu na istotne odstąpienie od projektu wykonanego na starych zasadach bez zmiany pozwolenia, kiedy nadzór nałoży obowiązek przedłożenia nowego projektu, należy go sporządzić również z zachowaniem poprzednio obowiązujących wymogów.Uwaga na termin 20 września 2020 roku.


W kontekście opisanych powyżej zmian należy zwrócić uwagę na datę 20 września 2020 roku. Wiele osób może się bowiem zastanawiać, z czego ona wynika.

Otóż ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 18 marca 2020 r. Weszła ona jednak w życie po upływie 6 miesięcy, z kolei, zgodnie z art. 26 tego aktu, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.W jaki sposób obliczyć datę wejścia w życie ustawy?


Z pomocą przychodzą tutaj przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461). W art. 6 ust. 2 tejże ustawy postanowiono, iż terminy wejścia w życie aktu normatywnego określone w tygodniach, miesiącach lub latach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniu ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Dokonując obliczeń w ten sposób, można dojść do wniosku, iż nowelizacja prawa budowlanego, o której mowa w artykule, weszła w życie w dniu 18 września 2020 roku.