Zmiany w dozorze elektronicznym w 2023 roku
Blog

Skontaktuj się z nami

22-03-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Rok 2023 przyniósł zmiany w prawie karnym, a konkretnie w dozorze elektronicznym. Ustawodawca podjął bowiem decyzję o możliwości stosowania go znacznie częściej niż dotychczas. Temu mają służyć wprowadzone z początkiem roku nowe regulacje. Co należy o nich wiedzieć?


Dotychczasowe regulacje


Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2023 roku, to między innymi część zmian, jakie zostały przyjęte przez ustawodawcę w dniu 5 sierpnia 2022 roku. Dotychczas sąd penitencjarny mógł zastosować wobec skazanego dozór elektroniczny, jeżeli zostały łącznie spełnione następujące warunki:

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodziły warunki przewidziane w art. 64 par. 2 Kodeksu karnego (recydywa);
 • było to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
 • skazany posiadał określone miejsce stałego pobytu;
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę;
 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stały na przeszkodzie warunki techniczne.


W obecnym stanie prawnym warunki te zostały zmodyfikowane. Zostanie to omówione poniżej.


Dozór elektroniczny po nowemu


Pierwszą, zasadniczą zmianą w dozorze elektronicznym jest poszerzenie katalogu kar, na które mógł zostać skazany. Mianowicie od 2023 roku mogą z niego skorzystać nie tylko osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, ale też wobec skazanego na karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy. Musi jednak zostać spełniony jeden zasadniczy warunek – nie może chodzić o czyn popełniony w warunkach recydywy.


Z dozoru elektronicznego może skorzystać również skazany na dwie lub więcej kar pozbawienia wolności niepodlegających łączeniu, jeżeli mają zostać one odbyte jedna po drugiej. Otóż istnieje teraz możliwość ich odbycia w warunkach dozoru elektronicznego pod warunkiem, że nie przekraczają one łącznie jednego roku i 6 miesięcy lub których suma jest niższa niż 3 lata i, któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy.


To jednak nie koniec nowości. Otóż od stycznia 2023 roku o zastosowaniu dozoru elektronicznego może zadecydować oprócz sądu penitencjarnego również komisja penitencjarna. Muszą jednak zostać łącznie spełnione następujące warunki:

 • kara pozbawienia wolności, jaka została orzeczona wobec skazanego, nie przekracza 4 miesięcy, a ponadto nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 par. 2 Kodeksu karnego (recydywa);
 • rozpoczęcie przez skazanego odbywania kary w zakładzie karnym;
 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary;
 • za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności;
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę.


Przepełnienie polskich zakładów karnych jest problemem znanym nie od dziś. Ustawodawca, mając jego świadomość, wprowadził możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego. Ostatnie zmiany w tej materii sprawiły, że łatwiej będzie można korzystać z tej możliwości.