Kara umowna | Conselion - Prawo i podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

24-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ


W wyroku z dnia 3 października 2019 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż skuteczne zastrzeżenie kary umownej w treści umowy wymaga precyzyjnego wskazania kwoty, jaką w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zobowiązany jest zapłacić dłużnik.

Powyższe oznacza, że jeżeli kwota kary umownej nie zostanie ustalona wprost jako kwota wyraźnie oznaczona  (np. 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dzieła), to strony powinny wprowadzić taki miernik jej wyliczenia, aby trzeba było jedynie dokonać w przyszłości działania o charakterze czysto arytmetycznym, bez konieczności ustalenia podstawy, od której będzie uzależniona wysokość kary umownej. Oznacza to, że kara umowna powinna być możliwa do wyliczenia już w momencie zawarcia umowy, a jej wysokość nie powinna wymagać jakiegokolwiek dowodzenia.

Za prawidłowe w myśl wskazanego wyżej orzeczenia uznaje się również posłużenie się innymi miernikami wartości, jak chociażby procentem sumy wskazanej kwotowo w treści umowy (np. 10% wynagrodzenia umownego, wynoszącego 100.000 zł), jeżeli pozwoliłoby na ustalenie wysokości kary umownej za pomocą prostej czynności arytmetycznej.

Niedopuszczalnym pozostaje natomiast wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego kary umownej, zakładającego ustalanie podstawy jej naliczania dopiero w przyszłości, np. przyjęcia, iż będzie to określony procent wysokości zysku przedsiębiorstwa, osiągniętego w ciągu najbliższego roku, a roszczenie dotyczące zapłaty tak sformułowanej kary umownej nie będzie mogło być skutecznie dochodzone przed sądem.