Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego | 2022

Blog

Skontaktuj się z nami

17-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów.


Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów. Uchylić się od świadczeń alimentacyjnych można, jeżeli spełnienie świadczeń połączone jest z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego, np. gdy płacenie alimentów stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, przykładowo zobowiązany choruje i utrzymuje się wyłącznie z renty.

Uchylenie może nastąpić również, gdy dziecko, które otrzymuje alimenty, nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielności w utrzymaniu się, np. ojciec płaci alimenty na syna, który ma 26 lat, nie pracuje i nie uczy się, podejmował naukę na różnych studiach, żadnych z nich nie ukończył i nie stara się znaleźć pracy.


Do okoliczności mogących uzasadniać uchylenie alimentów należą również znalezienie przez dziecko pełnoetatowej pracy, zawarcie związku małżeńskiego, a także zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka. Mogą być to również osobiste starania w wychowaniu i utrzymaniu dziecka, np. dziecko mieszka na stałe z ojcem. Samo osiągnięcie pełnoletniości przez uprawnionego nie jest wystarczające.


Obok zobowiązania alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, podobnie przedstawia się również zobowiązanie alimentacyjne byłych małżonków wobec siebie. Do jego orzekania oraz zniesienia stosuje się ogólne zasady dotyczące alimentów. Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka nie jest jednak nieograniczony w czasie. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Ponadto obowiązek ten wygasa również z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, jeżeli zobowiązany do płacenia małżonek nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego przedłuży obowiązek. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa. Nie nastąpi więc automatycznie z chwilą spełniania się określonej przesłanki. Do jego wygaśnięcia koniecznej jest prawomocne orzeczenie sądu. Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego następuje w drodze postępowania sądowego. Obowiązany musi więc wnieś do sądu pozew o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego.