Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów. Uchylić się od świadczeń alimentacyjnych można jeżeli spełnienie świadczeń połączone jest z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego, np. gdy płacenie alimentów stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, przykładowo zobowiązany choruje i utrzymuje się wyłącznie z renty. Uchylenie może nastąpić również gdy dziecko, które otrzymuje alimenty nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielności w utrzymaniu się, np. ojciec płaci alimenty na syna, który ma 26 lat, nie pracuje i nie uczy się, podejmował naukę na różnych studiach, żadnych z nich nie ukończył i nie stara się znaleźć pracy. Do okoliczność mogących uzasadniać uchylenie alimentów należą również znalezienie przez dziecko pełnoetatowej pracy, zawarcie związku małżeńskiego, a także zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka. Mogą być to również osobiste starania w wychowaniu i utrzymaniu dziecka, np. dziecko mieszka na stałe z ojcem. Samo osiągnięcie pełnoletniości przez uprawnionego nie jest wystarczające. Obok zobowiązania alimentacyjnego rodziców wobec dzieci podobnie przedstawia się również zobowiązanie alimentacyjne były małżonków wobec siebie. Do jego orzekania oraz zniesienia stosuje się ogólne zasady dotyczące alimentów. Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka nie jest jednak nieograniczony w czasie. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Ponadto obowiązek ten wygasa również z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu jeżeli zobowiązany do płacenia małżonek nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa. Nie nastąpi więc automatycznie z chwilą spełniania się określonej przesłanki. Do jego wygaśnięcia koniecznej jest prawomocne orzeczenie sądu. Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego następuje w drodze postępowania sądowego. Obowiązany musi więc wnieś do sądu pozew o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego.
 
 

 

03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego
25 września 2020
Ostatnim już sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest postępowanie sanacyjne, które sprowadza się do przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Owe działania sanacyjne to czynności prawne
22 września 2020
Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy. Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter