Upadłość konsumencka jest to oddłużenie osoby fizycznej, czyli zwolnienie jej z długów. Dotyczy ona, tylko osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem prawnym, które umożliwia ‘nowy początek’ osobą, które na skutek życiowej sytuacji lub wydarzeń nie są w stanie spłacić swoich długów. W swojej istocie, upadłość konsumencka zmierza do umorzenia zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, a nie zostały zaspokojone w wyniku postępowania upadłościowego. Istota tego rodzaju postępowania jest zbliżona do postępowań upadłościowych przedsiębiorstw. Kiedy nasze pasywa przekraczają aktywa, a uzyskiwany dochód nie pozwala na zaspokajanie „dobijających się” wierzycieli, należy rozważyć wystąpienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Aby ogłosić upadłość konsumencką należy przeprowadzić postępowanie sądowe. Wniesienie tego rodzaju wniosku do sądu wiąże się ze spełnieniem kilka warunków: osoba fizyczna nie może prowadzić działalności gospodarczej, musi być niewypłacalna (czyli nie posiadać środków na spłatę wymagalnych zobowiązań pieniężnych), niewypłacalność musi powstać w sposób niezawiniony przez dłużnika. We wniosku o upadłość konsument-dłużnik musi wskazać składniki swojego majątku oraz ciążące na nim wierzytelności, a także odpowiednio umotywować wniosek, przy czym sama chęć umorzenia długów nie jest wystarczająca. W trakcie postępowania Sąd bada, czy dłużnik spełnia ustawowe warunki ogłoszenia upadłości. Bardzo ważnym elementem jest badanie niezawinionego charakteru niewypłacalności, czyli badanie moralności płatniczej dłużnika. To właśnie wtedy Sąd sprawdza, czy dłużnik nie doprowadził do niej umyślnie lub na skutek niedbalstwa. Sąd ustala skład i wartość majątku konsumenta-dłużnika (od momentu ogłoszenia upadłości upadłego) oraz wysokość jego dochodów, a także Listę Wierzytelności. Po ogłoszeniu upadłości powoływany jest sędzia komisarz i syndyk masy upadłościowej. Następuje zlicytowanie majątku upadłego oraz podział uzyskanej sumy między wierzycieli. Jeżeli suma uzyskana z licytacji majątku nie wystarcza na pokrycie wszystkich wierzytelności, ustalony zostaje Plan Spłaty Wierzycieli, który realizowany będzie przez okres oddłużania (maksymalnie 3 lata). Polega on na regularnej ratalnej spłacie wierzycieli, wysokość rat ustalana jest z uwzględnieniem możliwości zarobkowych upadłego oraz potrzeb życiowych jego rodziny. Po jego wykonaniu następuję całkowite oddłużenie, czyli umorzenie na mocy postanowienia sądu wszystkich niespłaconych zobowiązań.
 
 

 

03 maja 2019
Upadłość konsumencka
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter