Ulga na powrót, czyli nowa zachęta do powrotu do kraju

Blog

Skontaktuj się z nami

25-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe regulacje podatkowe wprowadzone na mocy Polskiego Ładu. Wśród nich znajduje się tak zwana ulga na powrót polegająca na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wróciły do Polski z innych państw. Jaki warunki należy spełnić, aby móc z niej skorzystać?Na czym polega ulga na powrót i kto może z niej skorzystać?


Ulga na powrót dotyczy osób fizycznych, które przeniosły swoje miejsce zamieszkania do Polski po dniu 31 grudnia 2021 roku. Chodzi tutaj o osoby, które przez co najmniej trzy lata mieszkały i pracowały w innych państwach. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku dotyczy dochodów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 152, ust. 39, ust. 43, ust. 44, art. 22 ust. 3a-3b, ust. 9aa, art. 23 ust. 10, art. 30 ust. 10, art. 32 ust. 1g, art. 41 ust. 11A ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zgodnie z przepisami ustawy art. 21 ust. 43 tejże ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 152, przysługuje pod warunkiem, że:


1) w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz


2) podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

a) trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

b) okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz


3) podatnik:

a) posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub

b) miał miejsce zamieszkania:

– nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub

– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz


4) posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz


5) nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Jak zatem widać, katalog warunków, które trzeba spełnić, jest bardzo szeroki.Jakie dochody mogą zostać zwolnienie z podatku dochodowego?


Zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Chodzi tutaj o dochody pochodzące z następujących źródeł:

  • pracy na etacie;
  • umów zlecenia;
  • działalności gospodarczej.

Natomiast ulga nie obejmuje swoim zakresem między innymi dochodów pochodzących z:

  • umów o dzieło;
  • zasiłków pieniężnych;
  • praw autorskich.

Co ważne, ulga na powrót może być stosowana od początku roku, w którym podatnik przeprowadził się do Polski albo od początku roku następnego. Istotną kwestią jest także ograniczenie jej wysokości. Otóż zwolnione z podatku dochodowego są przychody o wartości nie większej niż 85 528 złotych.Konieczne jest złożenie oświadczenia


Aby móc skorzystać z ulgi na powrót, konieczne jest złożenie oświadczenia, gdy dany podatnik uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jego adresatem jest pracodawca lub zleceniodawca.


Oświadczenie to powinno zawierać takie elementy jak wskazanie miejscowości i daty sporządzenia, oznaczenie osoby składającej i adresata, treść i podpis. Niezwykle ważnym jego składnikiem jest także klauzula dotycząca świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej za granicę wyjechało wielu Polaków poszukujących pracy i lepszego życia. Po latach pracy w innych krajach coraz częściej myślą oni o powrocie do kraju. Przy okazji wprowadzania Polskiego Ładu rząd przygotował dla takich osób zachętę do powrotu w postaci specjalnej ulgi podatkowej.