Uchylenie pozwolenia na budowę – czy można kontynuować inwestycję?
Blog

Skontaktuj się z nami

21-02-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zdarza się, że uprzednio uzyskane pozwolenie na budowę zostaje następnie uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wydany w tym zakresie wyrok skutkuje koniecznością wstrzymania inwestycji. Powstaje jednak kilka innych pytań, które dotyczą rozpoczętych prac. Przede wszystkim, czy można zabezpieczyć materiały budowlane oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia robót.Czym jest pozwolenie na budowę?


Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną. Jest ono wymagane przed rozpoczęciem budowy lub prowadzenia robót budowlanych. Mówiąc bardziej precyzyjnie, pozwolenie na budowę jest konieczne w przypadku budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz przebudowy obiektu budowlanego.


Każdy inwestor zainteresowany rozpoczęciem wskazanych powyżej prac powinien zgłosić swój zamiar odpowiednio wcześniej, żeby na czas uzyskać pozwolenie na budowę. W przeciwnym razie inwestycja może zostać potraktowana jako samowola budowlana. Zgłoszenia można dokonać w starostwie powiatowym, w urzędzie wojewódzkim, we właściwym urzędzie dzielnicowym miasta stołecznego Warszawy oraz we właściwym urzędzie miasta na prawach powiatu.Uchylenie pozwolenia na budowę – czy można kontynuować prace?


Wydana przez któryś z powyżej wskazanych organów decyzja może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skutkiem takiego działania może być uchylenie pozwolenia na budowę, co zostało przewidziane w art. 161 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Mianowicie w przepisie tym stwierdzono, iż (…) jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów państwa.


Uchylenia pozwolenia na budowę może dokonać organ, który wydał decyzję administracyjną w tym zakresie. Dokonuje się to w drodze wydania kolejnej decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do organu odwoławczego. Gdyby okazało się ono nieskuteczne, pozostaje jeszcze możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Co dalej z rozpoczętą już inwestycją?


Uchylenie pozwolenia na budowę skutkuje koniecznością wstrzymania rozpoczętych wcześniej prac. Ich kontynuowanie stanowiłoby bowiem samowolę budowlaną. Niemniej jednak powstaje obowiązek zabezpieczenia miejsca budowy w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych osób oraz otoczenia. Niektórzy jednak, pod pozorem zabezpieczenia terenu inwestycji, kontynuują rozpoczęte prace.


Problem ten stał się przedmiotem uwagi orzecznictwa. Mianowicie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 18 września 2019 roku przyznał, że (...) fakt, że po wyeliminowaniu z obrotu prawnego pozwolenia na budowę inwestor prowadził pewne roboty budowlane nie zawsze automatycznie oznacza kompetencję do władczego działania ze strony organów nadzoru budowlanego. W niniejszej sprawie kompetencja organów do orzekania wynika z art. 50 Prawa budowlanego i tylko w tych granicach mogły orzekać organy nadzoru. Przepis ten odnosi się zaś do robót budowlanych dokonywanych w legalnie istniejącej zabudowie, nie budzi zaś wątpliwości, że budynek został wybudowany legalnie, na mocy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, następnie wyeliminowanej z obrotu prawnego, co nie niweczyło legalności robót. W związku z tym, w niniejszym postępowaniu należało zbadać, co zostało wykonane po uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jaki charakter miały te roboty. (…) Nie ulega jednak wątpliwości, że utarta przez inwestora prawa do dalszego prowadzenia robót budowlanych nie może powodować negatywnych skutków dla wykonanych już elementów budowy czy też dla bezpieczeństwa ludzi ze strony tych niedokończonych elementów inwestycji. W związku z tym za dopuszczalne należy uznać wykonanie takich robót, które w niezbędnym zakresie zabezpieczą dotychczas zrealizowaną budowę przed warunkami atmosferycznymi czy też samoistnym zniszczeniem z uwagi na jej niepełną konstrukcję wpływającą na stabilność, a także takich, które służyć będą zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi ze strony niedokończonych fragmentów zabudowy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 września 2019 r., II SA/Gd 161/19, LEX nr 2727722).


Z powyższego jednoznacznie wynika, że uchylenie pozwolenia na budowę nie zawsze musi wiązać się z obowiązkiem wstrzymania wszelkich prac dotyczących danej inwestycji. Można bowiem je kontynuować w części, co do której nie uchylono decyzji.


Wydawać by się mogło, że uchylenie pozwolenia na budowę pociąga za sobą oczywiste skutki. Jak pokazuje orzecznictwo, nie zawsze tak jednak jest. Może się bowiem zdarzyć, że uchylenie pozwolenia dotyczy wyłącznie części inwestycji. W takim przypadku istnieje możliwość kontynuowania prac w miejscach, których to uchylenie nie dotyczy.