Spółka z o.o. spółka komandytowa | Prawo i podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

21-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Mówiąc o spółce z o. o. komandytowej należy najpierw wspomnieć, czym jest spółka komandytowa. Otóż spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych, która może zostać założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób (fizycznych i/lub prawnych), gdzie jedna z nich pełni rolę komandytariusza, a druga komplementariusza.


Komplementariusze prowadzą sprawy spółki komandytowej oraz reprezentują spółkę na zewnątrz. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swym majątkiem, natomiast komandytariusze ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. Podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie można wyłączyć jednego ze wspólników z udziału w zyskach generowanych przez spółkę, można natomiast wyłączyć niektórych wspólników z udziału w stratach. Do podstawowych atutów tego rodzaju spółki należy fakt, że spółka komandytowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Dochody osób fizycznych będących wspólnikami spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu jedynie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT. Jednakże spółka komandytowa jest zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe. W spółce komandytowej nie występuje takie coś, jak „kapitał zakładowy”. Wymagane jest zaś określenie sumy komandytowej. Suma komandytowa to przyjęta kwota określona dowolnie przez wspólników spółki w drodze porozumienia. Wysokość sumy komandytowej stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za długi spółki komandytowej. Spółka komandytowa zakładana jest w celu realizacji przedsięwzięć, w których są podmioty o odmiennym poziomie zaangażowania w bieżące sprawy spółki oraz o odmiennych możliwościach finansowych. Występują przypadki, gdzie wspólnikami spółki komandytowej są jednocześnie osoby fizyczne oraz prawne – np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przykładem jest „spółka z o.o. sp. komandytowa”. Przy odpowiednio wysokich obrotach i odpowiedniej konstrukcji umowy spółki, spółka komandytowa może okazać się finansowo korzystniejszym rozwiązaniem dla wspólników od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdy spółka z o.o. jest w organizacji, może już zawierać umowę spółki komandytowej. Jedną z form, jakie możemy wyróżnić wśród rozwiązań form spółek jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp. k.), gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik tej spółki z o.o. lub też inna osoba fizyczna. Prawo do reprezentacji spółki z o.o. spółki komandytowej przysługuje tylko komplementariuszom. Jeśli umowa spółki nie zawiera innych ustaleń, komandytariusz nie ma obowiązku prowadzenia spraw spółki z o. o sp. komandytowej. Spółka z o. o. spółka komandytowa to połączenie dwóch rodzajów spółek pozwalające na optymalizację podatkową przy odpowiedniej wysokości obrotów. Podstawowym zadaniem spółki z o. o. jest w takim układzie reprezentacja, zarządzanie i administracja spółką z o. o. sp. komandytową, a nie wytwarzanie zysku, aby uniknąć podatku CIT.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz spółki komandytowej, zarządzając spółką komandytową i ją reprezentując staje się tym wspólnikiem spółki komandytowej, który odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczeń. Należy pamiętać, że często to wspólnik spółki z o. o. staje się komandytariuszem spółki z o. o. sp. k., w której rolę komplementariusza pełni ta sama spółka z o. o. Korzyści z takiego rozwiązania to: niższe opodatkowanie i ryzyko odpowiedzialności za zobowiązania na poziomie spółki z o. o., bowiem komandytariusz spółki komandytowej w przypadku niepowodzeń może także stracić sumę komandytową. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność prowadzenia odrębnej księgowości dla obydwu spółek z osobna. Należy zaznaczyć fakt, że prezes zarządu spółki z o. o. nie staje się automatycznie prezesem zarządu spółki z o. o. sp. komandytowej, choć w istocie pełni on taką realną funkcję. W KRS wspólnikiem reprezentującym spółkę komandytową będzie jej komplementariusz, czyli spółka z o. o. Specyficzną odmianą spółki komandytowej jest spółka, w której jako komplementariusz występuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jako komandytariusze osoby fizyczne, które są równocześnie udziałowcami komplementariusza. W takiej spółce, o ile wkłady wniesione przez komandytariuszy są przynajmniej równe sumom komandytowym, żadna osoba fizyczna nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Spółka komandytowa, gdzie komplementariuszem jest spółka z o.o., ze względu na brak odpowiedzialności wspólników i niższe opodatkowanie dochodów jest alternatywą dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozważając wybór takiej formy prowadzenia działalności należy uwzględnić związane z nią niedogodności i dodatkowe koszty. Po pierwsze należy wskazać na konieczność ponoszenia kosztów działalności dwóch podmiotów – spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest komplementariuszem: przede wszystkim koszty związane z prowadzeniem dwóch pełnych księgowości oraz podwójne koszty zgłoszeń dokonywanych do rejestru przedsiębiorców. Status wspólników spółki komandytowej jest na równi traktowany jak status osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nie tylko na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale również ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym pojawia się obowiązek płacenia przez wspólników składek ZUS na takich samych zasadach jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym obowiązkowej składki ubezpieczenia zdrowotnego.