Skutki podatkowe likwidacji spółki komandytowej po nowelizacji
Blog

Skontaktuj się z nami

03-02-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

W stanie prawnym do 31 grudnia 2020 r. kwoty uzyskane z tytułu likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego (art. 14 ust. 3 pkt ustawy o PIT), natomiast niepieniężne składniki majątkowe otrzymane z tego tytułu były wolne od podatku, jeśli nie zostały przez wspólnika zbyte w ciągu 6 lat od ich otrzymania (art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT). Co istotne ustawy podatkowe nie różnicują skutków w podatku dochodowym od tego czy ustanie bytu spółki następuje wskutek likwidacji, czy też rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.Począwszy od 01 stycznia 2021 r. (a w przypadku spółek komandytowych, które przedłużyły zamknięcie ksiąg rachunkowych – począwszy od 01 maja 2021 r.), w związku z objęciem spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem CIT, nastąpiła zmiana definicji „spółki”, polegająca na wyłączeniu spółek komandytowych z katalogu „spółek niebędących osobą prawną”, o których mowa w przepisach wskazanych w poprzednim akapicie. Aktualne bowiem brzmienie słownika pojęć ustawowych z ustawy o PIT (art. 5a pkt 28 lit c ustawy o PIT) zalicza spółkę komandytową do „spółek”, a tym samym podmiot ten traktowany jest na gruncie przepisów podatkowych na równi ze spółkami akcyjnymi, spółkami z o.o. oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi.Konsekwencją powyższych zmian będzie zatem konieczność stosowania co do skutków podatkowych likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej art. 24.ust. 5 pkt ustawy o PIT w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, a zatem środki pieniężne uzyskane z tego tytułu będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%. Takiemu samemu opodatkowaniu podlegać będzie otrzymanie składników niepieniężnych (np. samochód), przy czym wartość przysporzenia z tego tytułu ustalić należy wg wartości rynkowej tego przedmiotu z chwili przeniesienia prawa własności.Uzupełniająco dodać należy, że przychód z tytułu likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o PIT podlega pomniejszeniu o wartość wkładu wniesionego do spółki przez danego wspólnika (tj. wkład ten będzie kosztem uzyskania przychodu przy transakcji dotyczącej otrzymania majątku likwidacyjnego tej spółki).