Składka zdrowotna a Polski Ład
Blog

Skontaktuj się z nami

05-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej to jedna z największych kontrowersji związanych z wejściem w życie Polskiego Ładu. Problem ten najbardziej interesuje oczywiście przedsiębiorców, którzy doskonale wiedzą, jak wiele kosztują ich wszelkie obciążenia ze strony państwa. Zmiany w składce zdrowotnej uzależnione są od formy opodatkowania wybranej przez danego przedsiębiorcę. Bez względu na tę okoliczność nie ma już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego.Opodatkowanie na zasadach ogólnych


Zgodnie z prawem przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie według skali podatkowej, za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę tę stanowi dochód z działalności gospodarczej, który został uzyskany w poprzednim miesiącu.


Za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności dochód jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami ich uzyskania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie jest on pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu pod warunkiem, że nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast za kolejne miesiące dochód jest ustalany jako różnica między sumą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie zostały osiągnięte od początku roku, i sumą kosztów ich uzyskania od początku roku. Później dochód jest pomniejszany o sumę dochodów za poprzednie miesiące oraz o różnicę pomiędzy sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Jeśli zaś chodzi o składki zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, dochód nie jest o nie pomniejszany.


Składka zdrowotna wynosi 9%, licząc od podstawy ustalonej w powyższy sposób. Należy jednak zwrócić uwagę, iż jej wysokość nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, co oznacza, że w 2022 roku jest to 270,90 złotych.Podatek liniowy


W tym przypadku ogólne zasady obliczania wysokości składki zdrowotnej są takie same jak w punkcie omówionym powyżej. Różnica polega jednak na wysokości procentowej, która przy podatku liniowym wynosi 4,9%. Kwota składki zdrowotnej nie może być jednak mniejsza niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na rozliczanie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas będzie opłacał składkę zdrowotną w wysokości zależnej od przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym. W takim przypadku podstawę stanowi stawka procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale roku poprzedniego wraz z uwzględnieniem wypłat z zysku.Karta podatkowa


W przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej kwestia dotycząca obliczenia wysokości składki zdrowotnej jest najprostsza. W takiej sytuacji podstawą jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 złotych brutto.


Sposób obliczenia wysokości składki zdrowotnej uzależniony jest od wyboru formy opodatkowania. Każda z nich ma swoje zalety, jak i wady, niemniej jednak to podatnik musi rozważyć, która z nich jest dla niego najbardziej opłacalna. Bez względu na dokonany wybór po wejściu w życie Polskiego Ładu odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego jest już niemożliwe.