Scalanie oraz wymiana gruntów będą łatwiejsze.
Blog

Skontaktuj się z nami

11-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Proces scalania i wymiany gruntów

Zapowiadają się zmiany w postępowaniu dotyczącym scalania oraz wymiany gruntów. W październiku 2021 roku rząd przyjął bowiem projekt ustawy w tym zakresie. Jedną z najpoważniejszych zmian będzie możliwość wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, a także wprowadzenie terminów, w których wojewodowie oraz sądy administracyjne będą rozpatrywać odwołania i skargi. Jakie są założenia scalenia i wymiany gruntów? Postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule na czym polega ustawa scalanie gruntów rolnych i leśnych.


Scalanie i wymiana gruntów - nowa ustawa to na razie jeszcze projekt

Wymiana gruntów ustawa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych został przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przewidziano w nim możliwość wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej podczas realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań scaleniowych. Tego typu ułatwienie będzie obowiązywać w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. To jednak nie wszystko, albowiem w przypadku zebrania odbywanego w formie zdalnej jego uczestnicy muszą zostać odpowiednio wcześniej poinformowani o sposobie uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu.


Scalenie gruntów rolnych


Przewidywane regulacje z całą pewnością wzbudzą wiele kontrowersji. Z jednej strony wprowadzą one możliwość ograniczenia kontaktów społecznych, co jest jak najbardziej pozytywne podczas pandemii koronawirusa. Z drugiej jednak doświadczenia związane chociażby z rozprawami sądowymi, które odbywają się w trybie online, pokazują, że rozwiązanie to ma wiele mankamentów mających wpływ na sytuację stron w postępowaniach. Przede wszystkim chodzi tutaj o kwestie techniczne związane z jakością połączenia internetowego, a także płynności funkcjonowania platform do obsługi wirtualnych spotkań.


Kolejne zmiany 


Możliwość wykonywania środków komunikacji elektronicznej to nie wszystkie zmiany, jakie przewidziano w projekcie. Otóż zgodnie z założeniami postępowania scaleniowe mają teraz przebiegać szybciej. Projektodawca zrezygnował bowiem z odczytywania postanowienia w przedmiocie ich wszczęcia oraz decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu scalania gruntów na zebraniach uczestników scalania. Informacje w tym przedmiocie będą musiały zostać opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej organu prowadzącego postępowanie.


Kolejną niezwykle istotną zmianą, która także przyczyni się do poprawy sprawności postępowań, jest wprowadzenie terminów na rozpatrzenie odwołań oraz skarg dla wojewodów i sądów administracyjnych. Dzięki temu wykonanie otrzymanych decyzji stanie się zdecydowanie szybsze i bardziej przewidywalne, jeżeli chodzi o ramy czasowe.


Co ważne, jeżeli dana skarga nie zostanie rozpatrzona w terminie 2 miesięcy, wojewódzki sąd administracyjny, przed którym toczy się postępowanie w jej zakresie, nie będzie już mógł uchylić zaskarżonej decyzji, a wyłącznie stwierdzić, że została ona wydana z naruszeniem prawa.


Postępowanie scaleniowe lub wymienne. Zmiany dotyczą także sołtysów 


W projektowanych przepisach przewidziane zostały także zmiany dotyczące sołtysów. Mianowicie sołtys wsi, w której grunty mają zostać scalone, oraz przedstawiciel gminy, na terenie której są one położone, będą członkami komisji pełniącymi funkcję doradczą podczas opracowywania projektu scalania gruntów. Z kolei starosta stanie się organem uprawnionym do składania wniosków do sądu wieczysto-księgowego w zakresie dokonywania wpisów w księgach wieczystych dotyczących zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania albo wymiany gruntów.

Pandemia koronawirusa wymusiła zastosowanie nowych form komunikacji także w postępowaniach administracyjnych. Przekładają się one na sprawność rozpoznawanych spraw, a także ograniczają kontakty. Projektowane zmiany dotyczące scalania i wymiany gruntów idą jednak dalej i zakładają poważne uproszczenia również w innych kwestiach proceduralnych.