Rozdzielność majątkowa | Conselion - Prawo i podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

10-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Rozdzielność majątkowa to małżeński ustrój majątkowy, w którym nie występuje majątek wspólny małżonków, a jedynie dwa majątki osobiste, które należą do każdego z małżonków i są samodzielnie przez nich zarządzane. Oba majątki są od siebie odrębne w sensie prawnym. Daje on jednak małżonkom możliwość nabywania różnego rodzaju praw (np. własności nieruchomości, samochodu) wspólnie. Nabyte przedmioty stanowią wówczas współwłasność małżonków i każde z nich ma prawo do ustalonego przez małżonków udziału, którym mogą swobodnie dysponować. Rozdzielność majątkowa może powstać przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie. W celu jej ustanowienia przed ślubem należy spisać u notariusza umowę majątkową małżeńską. Aby wprowadzić ją po ślubie, należy zawrzeć u notariusza umowę majątkową albo wnieść pozew do sądu.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przed notariuszem, tzw. intercyza.

Do jej sporządzenia wymagane jest zgodne działanie współmałżonków. Zawierana jest w formie aktu notarialnego. Można ją w dowolnym czasie zmienić albo rozwiązać oraz ustalić datę początkową jej obowiązywania (nie może być to data wsteczna). Umowa może być zawarta przez pełnomocnika. Może być ona sporządzona przed zawarciem małżeństwa oraz w trakcie jego trwania. Jeżeli dojdzie do tego w trakcie trwania małżeństwa, dotychczasowy majątek wspólny przekształca się we współwłasność ułamkową. Każdy z małżonków będzie posiadał w nim swoją odrębną część. Zawierając umowę u notariusza, małżonkowie mogą wybrać system umownej rozdzielność, obok klasycznej rozdzielność majątkowej może być też zawarta rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W swej istocie nie różni się ona niczym od tej klasycznej. Różnica pojawia się dopiero w momencie rozwiązania małżeństwa lub zniesienia rozdzielności majątkowej. Następuje wówczas możliwość żądania przez jednego z małżonków wyrównania różnicy w dorobkach, czyli wzroście jego majątku. Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne, jeżeli jeden z małżonków zarabia więcej albo jeden z małżonków nie pracuję w ogóle. Wyrównanie dorobków następuje poprzez zapłatę określonej sumy pieniędzy lub przeniesienie praw.

Ustanowienie rozdzielność majątkowej przez sąd przymusowy.

Ustrój majątkowy może zostać ustanowiony, jeżeli między małżonkami nie ma zgody co jej ustanowienia. Sąd badając przesłanki ustanowienie rozdzielność majątkowej ma na względzie przede wszystkim „ważne powody”. Praktyka zdefiniowała ważne powody jako sytuacje natury majątkowej, do których możemy zaliczyć m.in. alkoholizm, trwonienie majątku, hazard, hulaszczy tryb życia, rażącą niegospodarność, nieprzyczynianie się do pomnażania i utrzymania substancji majątku wspólnego, niedzielenie się majątkiem z drugim małżonkiem, faktyczna separacja, rozkład pożycia. Powody te muszą być niezawinione przez małżonka albo niezależne od jego woli. Nie można więc żądać rozdzielności z powodu choroby drugiego małżonka. Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić tylko w trakcie trwania małżeństwa. Po jej orzeczeniu każde z małżonków może domagać się podziału majątku wspólnego.