CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

 

Drugim omawianym przez nas sposobem na uniknięcie przez dłużnika ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Umożliwia ono zawarcie podobnego do opisywanego tydzień temu układu z wierzycielami, jednak dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

 

Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe mo­że być pro­wa­dzo­ne wo­bec dłuż­ni­ka niewy­pła­cal­ne­go lub za­gro­żo­ne­go nie­wy­pła­cal­no­ścią tyl­ko wte­dy, kie­dy su­ma wie­rzy­tel­no­ści spor­nych upraw­nia­ją­cych do gło­so­wa­nia nad ukła­dem

nie prze­kra­cza 15%.

 

Inaczej jednak niż w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, zarówno sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, jak i ocena propozycji układowych nastąpi przez podmiot niezależny od dłużnika, a wybrany przez Sąd – nadzorcę sądowego. Istotną kwestią jest, iż dłużnik może wskazać doradcę restrukturyzacyjnego, który ma pełnić funkcję nadzorcy sądowego. Sąd przychyli się do takiego wniosku, jeśli osoba wybrana przez dłużnika uzyska zgodę wierzycieli reprezentujących minimum 30 % sumy wierzytelności.

 

Głównym zadaniem nadzorcy sądowego jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego w sposób obrazujący całokształt zjawisk gospodarczych, które doprowadziły do sytuacji, w której dłużnik powziął decyzję o złożeniu omawianego przez nas wniosku, a także w zakresie działań mających na celu przywrócenie sprawności biznesowej dłużnika - spłatę zobowiązań układowych.

 

Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postepowania układowego konieczne jest dołączenie:

 

 • odpisów propozycji układowych
 • wykazu wierzytelności
 • wstępnego planu restrukturyzacji
 • bilansu sporządzonego przez dłużnika dla celów postępowania
 • potwierdzenia uiszczenia zaliczki na wydatki.

 

Jak sama nazwa wskazuje, przyspieszone postępowanie układowe powinno być przeprowadzone możliwie szybko. Ustawa przewiduje np. krótsze terminy na rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego oraz przygotowanie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, a także planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego. W założeniach, przyspieszone postępowanie układowe powinno trwać do 3-4 miesięcy.   Charakterystyczny jest również fakt, że wierzycielowi nie przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu od umieszczenia jego wierzytelności w spisie celem przyspieszenia postępowania.

 

14 września 2020
Przyspieszone postępowanie układowe
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. it
 5. lt
 6. cs
 7. ru
 8. uk