Przyspieszone postępowanie układowe | Prawo i Podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

27-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Co to jest przyspieszone postępowanie układowe? 


Istnieją różnie postępowania restrukturyzacyjne i ich rodzaje. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak wybrać rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. To, czym jest przyspieszone postępowanie układowe wyjaśniamy w tym artykule. Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego charakteryzujący się uproszczonym trybem. Jest wielu przedsiębiorców, którzy przychylnie patrzą na tę możliwość i decydje się na skorzystanie z niej. W poniższym artykule opisujemy na co warto zwrócić uwagę kiedy ma miejsce postanowienie o otwarciu postępowania układowego i na co takie postępowanie układowe pozwala?


Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne 

Przebieg przyspieszonego postępowania układowego


W tym artykule omawiamy sposób na uniknięcie przez dłużnika ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego. Umożliwia ono zawarcie podobnego do opisywanego niedawno układu z wierzycielami, jednak dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Uproszczone postępowanie układowe: podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe mo­że być pro­wa­dzo­ne wo­bec dłuż­ni­ka niewy­pła­cal­ne­go lub za­gro­żo­ne­go nie­wy­pła­cal­no­ścią tyl­ko wte­dy, kie­dy su­ma wie­rzy­tel­no­ści spor­nych upraw­nia­ją­cych do gło­so­wa­nia nad ukła­dem nie prze­kra­cza 15%.


Inaczej jednak niż w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, zarówno sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, jak i ocena propozycji układowych nastąpi przez podmiot niezależny od dłużnika, a wybrany przez Sąd – nadzorcę sądowego.


Istotną kwestią jest, że dłużnik może wskazać doradcę restrukturyzacyjnego, który ma pełnić funkcję nadzorcy sądowego. Sąd przychyli się do takiego wniosku, jeśli osoba wybrana przez dłużnika uzyska zgodę wierzycieli reprezentujących minimum 30% sumy wierzytelności.


Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego


Głównym zadaniem nadzorcy sądowego jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego w sposób obrazujący całokształt zjawisk gospodarczych, które doprowadziły do sytuacji, w której dłużnik powziął decyzję o złożeniu omawianego przez nas wniosku, a także w zakresie działań mających na celu przywrócenie sprawności biznesowej dłużnika - spłatę zobowiązań układowych.Wniosek o otwarcie postępowania

Do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i otwarcie przyspieszonego postępowania układowego konieczne jest dołączenie:


  • odpisów propozycji układowych
  • wykazu wierzytelności
  • wstępnego planu restrukturyzacji
  • bilansu sporządzonego przez dłużnika dla celów postępowania
  • potwierdzenia uiszczenia zaliczki na wydatki.

Jak sama nazwa wskazuje, przyspieszone postępowanie układowe powinno być przeprowadzone możliwie szybko. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania są takie, że ustawa przewiduje np. krótsze terminy na rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego oraz przygotowanie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, a także planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego. W założeniach, przyspieszone postępowanie układowe powinno trwać do 3-4 miesięcy. Charakterystyczny jest również fakt, że wierzycielowi nie przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu od umieszczenia jego wierzytelności w spisie celem przyspieszenia postępowania.