Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką.
Blog

Skontaktuj się z nami

31-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

 Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki. Cytowany przepis w ustawodawstwie podatkowym stanowi swoisty wyjątek od ogólnej reguły przewidującej, że zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu (co do zasady z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).


Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2013 r. (SK 40/12) uznał wspomnianą regulację (ówczesny art. 70 § 6 o. p.) za niekonstytucyjną, jednakże ustawodawca pomimo zastrzeżeń ze strony Trybunału, zdecydował się na jego wprowadzenie do znowelizowanej Ordynacji Podatkowej (art. 70 § 8) w niemal niezmienionym brzmieniu, natomiast same organy podatkowe, w celu dochodzenia zaległości podatkowych, chętnie powoływały się na ten przepis w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 22 kwietnia 2020 r. (I SA/Sz 212/20), przyznając rację podatnikowi, którego zobowiązania podatkowe uległy przedawnieniu na zasadach ogólnych,  słusznie wskazał, że oczywista niekonstytucyjność tego bez wątpienia kontrowersyjnego przepisu, skutkuje tym, iż wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości podatnika pozostaje bez wpływu na bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku bowiem zobowiązań egzekwowanych w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wygaśnięcie takiego zobowiązania wskutek przedawnienia stanowi samoistną przesłankę do umorzenia postępowania egzekucyjnego, niezależnie od tego, czy zostało zabezpieczone hipoteką, czy też nie.