Kontenery budowlane - kiedy należy zgłosić, a kiedy uzyskać pozwolenie na budowę?
Blog

Skontaktuj się z nami

14-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Wykonywanie różnego rodzaju prac remontowo-budowlanych wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków osobom, które będą je realizować. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku naprawdę dużych inwestycji, do których potrzeba więcej ludzi. Rozwiązaniem może być specjalny kontener budowlany. Czy ustawienie tego typu obiektu wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę?Czym jest kontener budowlany?


Kontener budowlany to obiekt wykonany ze stali, który można łatwo przewozić samochodem ciężarowym. Ich ściany są izolowane w różny sposób w zależności od danego modelu, aby zapewnić możliwie najwyższy komfort użytkowania. Kontener budowlany może być wykorzystywany do różnych celów. Można w nim urządzić biuro, pomieszczenie socjalne dla pracowników, stróżówkę, a nawet biuro sprzedaży mieszkań. Ta ostatnia możliwość jest coraz częściej wykorzystywana przez deweloperów, którzy prowadzą sprzedaż lokali tuż obok placu budowy, aby potencjalni klienci mogli zobaczyć, jak przebiega realizacja inwestycji. Co ważne, kontener można nie tylko zakupić, ale również wynająć.


Z punktu widzenia przepisów prawa kontener budowlany jest tymczasowym obiektem budowlanym. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). Otóż zgodnie z tym przepisem poprzez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.


Z powyższego wynika, że istnieją dwa rodzaje tymczasowych obiektów budowlanych. Pierwszym z nich są obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, z kolei drugim obiekty niepołączone trwale z gruntem, czyli na przykład kontenery budowlane.


Należy również dodać, że montaż kontenera nie jest budową. Został on bowiem wykonany w zupełnie innym miejscu, natomiast następnie ustawiono go na placu budowy.Obiekty tymczasowe i pozwolenie na budowę.


Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa powyżej, pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Zatem kontener budowlany musi spełniać warunki określone w przywołanym przepisie, aby pozwolenie na budowę nie było konieczne do jego ustawienia.


Z praktycznego punktu widzenia najważniejszą kwestią jest czas, przez jaki dany kontener ma stać w miejscu budowy. Jeżeli bowiem jest on dłuższy niż 180 dni, niezbędne będzie uzyskanie zgody na budowę. Gdyby jednak był on krótszy, koniecznie należy zgłosić zamiar ustawienia kontenera do właściwego organu – starostwa powiatowego albo urzędu miasta. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: oświadczenie dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością, rodzaj, zakres i sposób wykonania prac związanych ze stawaniem tymczasowego obiektu budowlanego, szkice i rysunki dotyczące inwestycji, a także projekt zagospodarowania działki.


Kontenery budowlane są coraz popularniejsze, szczególnie w miastach, w których realizuje się wiele inwestycji. Mogą one pełnić rozmaite funkcje przydatne na placu budowy. Należy pamiętać, że jeżeli kontener ma stać dłużej niż 180 dni, konieczne jest uzyskanie zgody na budowę. W przeciwnym razie do załatwiania jest znacznie mniej formalności.