Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy.

 

Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, więc przeznaczone jest dla dłużników w gorszej sytuacji finansowej niż opisywane w poprzednich tygodniach postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe.

Postępowanie układowe wszczyna się na wniosek dłużnika, który musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.                                                                                                                                                                                           

Elementem charakterystycznym dla postępowania układowego jest postępowanie zabezpieczające, które daje możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika przez

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.                                                                                                                                                                             

Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli.

W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy ustala skład masy układowej przez sporządzenie spisu inwentarza oraz sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika oraz spis wierzytelności.

Po złożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.                                                                          

Co do zasady, układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

 

Niewątpliwą zaletą tego postępowania dla dłużników jest ochrona przeciwegzekucyjną. Sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego.

 

22 września 2020
Postępowanie układowe
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
06 października 2020
Okres wypowiedzenia umowy o pracę Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy była zawarta na czas określony czy nieokreślony. Okres wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez pracownika
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter