Postępowanie układowe | Prawo i podatki - Conselion 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

27-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy.


Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, więc przeznaczone jest dla dłużników w gorszej sytuacji finansowej niż opisywane w poprzednich tygodniach postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe.

Postępowanie układowe wszczyna się na wniosek dłużnika, który musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Elementem charakterystycznym dla postępowania układowego jest postępowanie zabezpieczające, które daje możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

 

Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli.

W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy ustala skład masy układowej przez sporządzenie spisu inwentarza oraz sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika oraz spis wierzytelności.

Po złożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.                                                                          

Co do zasady, układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

 

Niewątpliwą zaletą tego postępowania dla dłużników jest ochrona przeciwegzekucyjna. Sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego.