Zatwierdzenie Układu | Conselion - Prawo i podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

24-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Przeprowadzone postępowanie o zatwierdzenie układu


Cele postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie to jest przewidziane dla dłużników, którzy są w stanie dojść do porozumienia ze swoimi wierzycielami bez udziału sądu. Jak wygląda taki układ z wierzycielami? Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli w celu doprowadzenia do zawarcia układu. Uzyskuje zatem dużą elastyczność w dochodzeniu do porozumienia z wierzycielami i właściwie to od strategii i podjętej aktywności uzależnione jest powodzenie całego postępowania. Z czym jeszcze wiąże się otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu?


Postępowanie to może być wdrożone, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % ogólnej sumy wierzytelności.

Jakie są kolejne kroki, jakie musisz podjąć w tym postępowaniu?


Przebieg postępowania


Podpisanie umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania z nadzorcą układu, którego funkcję pełni doradca restrukturyzacyjny wybrany przez dłużnika. Opcja ta jest korzystna, ponieważ nie ogranicza dłużnika przy zarządzie jego majątkiem. Rola doradcy sprowadza się jedynie do fachowej pomocy przy przygotowaniu propozycji układowych oraz w przeprowadzeniu głosowania nad układem.


Wyznaczenie dnia układowego nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Ustalenie tego dnia ma istotne znaczenie, gdyż:

  • z dniem układowym powstają skutki otwarcia postępowania;
  • wierzytelności powstałe po wyznaczeniu dnia układowego nie mogą zostać objęte układem;
  • według stanu z tego dnia określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem, a także skutki zawartego układu.


Procedura zatwierdzenia układu - jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?


Przedstawienie kart do głosowania nad układem wierzycielom, gdyż  do zawarcia układu dochodzi, gdy za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Warunkiem jest jednak to, aby mieli oni łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.


Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do właściwego sądu. Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.


Od dnia wydania postanowienia do dnia jego uprawomocnienia się nadzorca układu pełni obowiązki nadzorcy sądowego. Nadzorca sprawuje pieczę nad prawidłowością wykonania układu, co stanowi wsparcie dla samego dłużnika, ale również czuwa, aby nie doszło do naruszenia słusznych interesów wierzycieli. Narzędziem do realizacji tych celów jest obowiązek udzielania przez dłużnika informacji oraz udostępniania dokumentów dotyczących jego majątku i jego zobowiązań. Nadzorca może kontrolować majątek dłużnika oraz stan jego zabezpieczenia przed utratą lub zniszczeniem.


Zawieszenie uprzednio prowadzonego postępowania egzekucyjnego


Skutkiem postępowania o zatwierdzenie układu jest zawieszenie uprzednio prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które dotyczy wierzytelności objętej z mocy prawa układem z dniem wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu. Istnieje też możliwość uchylenia zajęcia komorniczego przez sędziego-komisarza, jeśli jest to konieczne do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.


Postępowanie o zatwierdzenie układu jest zdecydowanie najprostszym i jednocześnie najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Opiera się ono na własnych działaniach i inicjatywie dłużnika, przy minimalnym udziale sądu, a jego skuteczne przeprowadzenie zależy od sprawnej współpracy dłużnika z jego wierzycielami.