Pomoc prawna w umowach deweloperskich - umowy przedwstępne, deweloperskie, rezerwacyjne. Pomoc ze strony kancelarii.
Blog

Skontaktuj się z nami

21-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Szeroko rozumiany obrót nieruchomościami jest niezwykle skomplikowany z punktu widzenia prawnego. Nabycie wymarzonego mieszkania wiąże się bowiem z koniecznością zawarcia różnego rodzaju umów z deweloperem. Każda z nich określa prawa i obowiązki stron, co nie zawsze bywa zrozumiałe. Jak sobie zatem z tym wszystkim poradzić?


Umowa przedwstępna


Umowa przedwstępna ma na celu zobowiązanie jej stron do zawarcia określonego kontraktu w przyszłości, którego warunki są określane już na tym etapie. Podpisuje się ją po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie lokali od organów nadzoru budowlanego. Mówiąc najprościej, na mocy umowy przedwstępnej deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności określonego lokalu, z kolei kupujący do zapłaty wskazanej ceny.

W umowie przedwstępnej powinny znaleźć się wszystkie dane pozwalające zidentyfikować jej strony. W przypadku dewelopera będą to jego nazwa, siedziba, numery NIP, REGON oraz KRS, jeśli zaś chodzi o kupującego, jego dane osobowe – imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego. To jednak nie wszystko, albowiem w kontrakcie tym należy określić stan lokalu będącego jej przedmiotem. W tym celu trzeba opisać jego położenie, powierzchnię, standard wykończenia, a także stan prawny. Konieczne jest także określenie ceny oraz harmonogramu jej płatności. Nieruchomości zazwyczaj są bowiem kupowane na raty, a nabywcy wpłacają 10% zadatku na etapie podpisywania umowy przedwstępnej.

Z punktu widzenia kupującego istotna jest jeszcze jedna kwestia – bezpieczeństwo transakcji. Z tego względu warto zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego.


Umowa deweloperska


Umowę deweloperską zawiera się w celu nabycia lokalu będącego elementem inwestycji, która nie została jeszcze dopuszczona do użytkowania. Nierzadko jej przedmiotem są lokale, które nie są wybudowane, w związku z czym organy nadzoru budowlanego nie mają żadnych możliwości dokonania kontroli ich stanu.

Na podstawie tego rodzaju kontraktu deweloper podejmuje jedno z następujących zobowiązań dotyczących przeniesienia:

  • prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego;
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  • prawa własności domu jednorodzinnego posadowionego na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Z kolei kupujący zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny.

Umowa ta stanowi również zobowiązanie dotyczące obydwu stron – do zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w określonym czasie w przyszłości, co w praktyce następuje zwykle po zrealizowaniu inwestycji.


Umowa rezerwacyjna Na uwagę zasługuje również umowa rezerwacyjna, która jest zawierana ze względu na duży popyt na rynku nieruchomości. Na mocy jej postanowień deweloper zobowiązuje się do ustanowienia rezerwacji danego lokalu na rzecz określonej osoby, czyli wyłączenia go z oferty sprzedaży.

W umowie rezerwacyjnej określony zostaje czas jej obowiązywania. Oznacza to, że w tym okresie kupujący ma pewność, że interesujący go lokal nie zostanie sprzedany komuś innemu. Co ważne, gdyby deweloper wycofał się z inwestycji, kupujący otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy.


Pomoc prawna kancelarii


Jak widać, umowy zawierane w związku z obrotem nieruchomościami regulują niezwykle istotne kwestie. Z tego powodu każda ze stron powinna zadbać o to, aby jej interesy były zabezpieczone najlepiej jak to możliwe. Warto zatem udać się do kancelarii prawnej i dać do zaopiniowania proponowaną umowę adwokatowi lub radcy prawnemu. Można go również poprosić o udział w negocjacjach.

Doświadczony prawnik podczas czytania projektu umowy jest w stanie wykryć zapisy, które mogą budzić pewne kontrowersje i nieporozumienia. Ponadto w trakcie dokonywania przez niego analizy może się okazać, że niektóre elementy umowy są niezgodne z prawem.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że obrót nieruchomościami jest skomplikowany i wymaga dopełnienia wielu formalności. W gąszczu przepisów niezwykle przydatna może okazać się pomoc prawnika. Jego wsparcie pociąga za sobą konieczność uiszczenia honorarium. Jest ono jednak naprawdę niewielkim wydatkiem w obliczu ewentualnych problemów, jakie może zrodzić nieprawidłowo skonstruowana umowa.