Polski Ład – zmiany w podatku CIT – część I

Blog

Skontaktuj się z nami

07-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Polski Ład to zmiany także dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie różnego rodzaju spółek. Wprowadzone zmiany dotyczą podatkowego aspektu prowadzenia działalności, co oznacza konieczność zapoznania się z nimi. Na co zatem powinni przygotować się właściciele spółek?Minimalny CIT


Na mocy Polskiego Ładu określono minimalną stawkę podatku CIT. Wynosi ona 10% podstawy opodatkowania. Stanowi ją kilka elementów, między innymi:

  • przychody z działalności operacyjnej;
  • koszty nabycia określonych usług niematerialnych poniesione na rzecz podmiotów powiązanych;
  • koszty finansowania dłużnego poniesione na rzecz podmiotów powiązanych;
  • pozycja związana z podatkiem odroczonym.

Zasadniczo do zapłaty minimalnego podatku CIT zobowiązane są spółki, które wykazują straty oraz których dochodowość w koszyku zysków operacyjnych nie przekracza 1%.Zmiany w kosztach uzyskania przychodu


W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu wyłączeniu od kosztów uzyskania przychodu ulegną tak zwane „ukryte dywidendy”. Pod tym pojęciem należy rozumieć niektóre koszty poniesione przez podatnika, które wynikają ze świadczenia wykonanego przez podmiot powiązany z tym podatnikiem lub z jego wspólnikiem. Eksperci wskazują jednak na szereg poważnych wątpliwości w tym zakresie, z czego zdał sobie sprawę również ustawodawca. Z tego względu zmiany w zakresie „ukrytych dywidend” zaczną obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2023 roku.„Przerzucone dochody”


Na mocy Polskiego Ładu wprowadzony został podatek od tak zwanych „przerzuconych dochodów”. Pod tym pojęciem należy rozumieć pewne rodzaje kosztów poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego z siedzibą poza Unią Europejską albo Europejskim Obszarem Gospodarczym, które stanowią należność tego podmiotu, jeżeli między innymi zapłacony podatek przez ten podmiot w państwie jego siedziby, jest niższy o 25% niż kwota podatku, który byłby od niego należny, gdyby dochody te zostały opodatkowane 19% stawką podatku.Jednolity plik kontrolny (JPK)


Obowiązek przekazywania jednolitego pliku kontrolnego został wprowadzony już jakiś czas temu. Po wejściu w życie Polskiego Ładu rozszerzono go o podatek CIT. Oznacza to, że księgi rachunkowe muszą być prowadzone za pomocą programów komputerowych, a ponadto konieczne jest cykliczne przesyłanie ich zapisów w formie ustrukturyzowanej. Obowiązek ten wejdzie jednak w życia w dniu 1 stycznia 2023 roku ze względu na liczne wątpliwości.Zmiany dotyczące cen transferowych


Zmiany wynikające z Polskiego Ładu dotknęły także regulacje dotyczące cen transferowych. Najważniejsze z nich to wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, przedłożenie informacji o cenach transferowych oraz przedłożenie, na żądanie organów podatkowych, lokalnej dokumentacji cen transferowych, zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej, a także zmiany w zakresie korekty cen transferowych, regulacji mechanizmu safe harbour, definicji podmiotów powiązanych oraz w zakresie definicji wywierania znaczącego wpływu.


Podatek CIT to jedna z najważniejszych danin, jakie opłacają w Polsce osoby prawne. Obowiązek jego rozliczenia spoczywa więc między innymi na osobach prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek. Zmiany, jakie zostały wprowadzone na mocy Polskiego Ładu, dotknęły zatem tysięcy przedsiębiorców płacących podatek CIT. Niektóre z nich są naprawdę istotne, dlatego warto je czym prędzej sobie przyswoić.