Podział majątku w czasie trwania małżeństwa

Blog

Skontaktuj się z nami

21-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Podział majątku wspólnego po rozwodzie - jak podzielić mieszkanie po rozwodzie?


Jednym z rozstrzygnięć sądu rozwodowego zawartym w wyroku rozwodowym jest wskazanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Jak wygląda podział majątku po rozwodzie z nieruchomością? Odpowiadamy poniżej.

Podział wspólnego mieszkania po rozwodzie dotyczy to zarówno miejsca stanowiącego własność wspólną małżonków, jak i mieszkania, w którym małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, ale stanowiło ono własność odrębną jednego z małżonków, a także mieszkań zajmowanych przez małżonków bez tytułu prawnego.

Jak podzielić majątek w trakcie rozwodu?


Przeprowadzenie podziału majątku

Umieszczenie w wyroku rozwodowym orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie jest podziałem majątku. Obejmuje ono jedynie tymczasowe wskazanie, jak małżonkowie mają „podzielić się” mieszkaniem do czasu uzyskania oddzielnych mieszkań.


Podział majątku osobistego i wspólnego


Może ono polegać na wskazaniu przez sąd jakie części mieszkania, bądź domu przysługują każdemu z małżonków, a jakie stanowią przedmiot wspólnego korzystania, np. sąd przyzna jednemu z małżonków prawo do korzystania z salonu, a drugiemu z sypialni. Może ono obejmować również ustaleniu sposobu partycypowania w kosztach, opłacania czynszu i opłatach oraz zakaz wprowadzania do lokalu osób trzecich. Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania może być też przedmiotem zabezpieczenia w trakcie postępowania rozwodowego. Sąd może odstąpić od orzeczenia co do wspólnego mieszkania, jeżeli małżonkowie zgodnie mu się sprzeciwią, gdyż np. wcześniej ustalili już tę kwestię, bądź orzeczenie w tym przedmiocie byłoby bezprzedmiotowe, np. ze względu na zbyt mały metraż mieszkania lub gdy małżonkowie nie zamieszkują we wspólnym mieszkaniu. Należy pamiętać, że do takich sytuacji nie można zaliczyć przejściowego nieprzebywania w mieszkaniu przez jednego z małżonków, który nie zrezygnował jednak ze wspólnego mieszkania w szczególności, jeżeli nastąpiło ono ze względu na konieczność opuszczenia mieszkania spowodowane np. niewłaściwym zachowaniem drugiego małżonka.


Podział wspólnej nieruchomości

Jak podzielić majątek wspólny?

W przypadkach wyjątkowych, gdy jeden ze współmałżonków swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, np. z powodu choroby alkoholowej, znęcania się nad rodziną, awantur sąd na wniosek drugiego małżonka może nakazać jego eksmisję. Orzeczenie sądu w przedmiotowym zakresie może być egzekwowane. Jeżeli wyrok stał się prawomocny, rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania podlega egzekucji w trybie przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych.


Egzekucję przeprowadza komornik sądowy. Dotyczy to oprócz samego prawa do korzystania z lokalu również orzeczonych nakazów i zakazów. W razie ich nierespektowania przez jednego z małżonków, może zostać nałożona na niego grzywna. Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie powoduje powstania jakiegokolwiek prawa do lokalu i nie wpływa w przyszłości na ewentualny sposób podziału majątku wspólnego małżonków. Orzeczenie to ma bowiem charakter czysto użytkowy i tymczasowy.