Oprogramowanie jako utwór
Blog

Skontaktuj się z nami

11-05-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Tworzenie programów komputerowych podlega ochronie na gruncie prawa autorskiego. Co więcej, należy wskazać wprost, iż oprogramowanie jest rodzajem utworu. Jakie konsekwencje wynikają z tego faktu?


Czym jest utwór?


Definicję utworu można znaleźć w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej ustawą. Otóż przepis ten zawiera następującą treść: przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).


Z powyższego wynika, że utwór ma trzy zasadnicze cechy. Chodzi tutaj o:

  • przejaw działalności twórczej;
  • indywidualny charakter;
  • ustalenie w jakiejkolwiek postaci.

W ustawie można znaleźć także przykłady utworów. Są to między innymi znakami graficznymi, plastyczne, fotograficzne, a także audiowizualne.


Oprogramowanie jest utworemMając na uwadze powyższe uwagi, można stwierdzić, iż utworem jest także program komputerowy. Warto jednak zwrócić uwagę na jego pojęcie. Mianowicie programem komputerowym jest zestaw instrukcji, które wskutek wprowadzenia do komputera bądź innego urządzenia (na przykład telefonu komórkowego) przynoszą określony efekt. Jak zatem widać, w definicji tej mieszczą się między innymi systemy operacyjne, pakiety biurowe, systemy zarządzania treścią, a nawet gry komputerowe.


Warto zwrócić uwagę na elementy programu komputerowego, które podlegają ochronie prawnej. Otóż chodzi tutaj o wszelkie informacje, które zostały zawarte w kodzie źródłowym, opisie procedur operacyjnych, w zestawieniu danych, a także w informacjach konwersacyjnych i dialogowych. To jednak nie wszystko, albowiem pod ochroną znajdują się również wszelkie koncepcje oraz idee związane z tworzeniem oprogramowania.


Jakie prawa ma twórca programu komputerowego? Należy zwrócić uwagę, że twórcy programu komputerowego nie przysługuje pełen zakres autorskich praw osobistych, jakie zostały uregulowane w ustawie. Został on bowiem ograniczony do prawa do autorstwa programu oraz prawa do oznaczenia go swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem bądź też udostępnienia go w sposób anonimowy.


Wskazane powyżej uprawnienia nie są jednak jedynymi. Twórcy przysługują bowiem autorskie prawa majątkowe. Dotyczą one reprodukcji programu (jego zwielokrotniania), jego tłumaczenia (na przykład tłumaczenia), a także rozpowszechniania (na przykład użyczania).

Prawa autorskie pracownika


Może się tak zdarzyć, że dany program jest utworem stworzonym przez pracownika. Jeżeli jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wówczas prawa autorskie przysługują zasadniczo jego pracodawcy. Wyjątkiem jest tutaj odmienne uregulowanie tej kwestii w zawartym kontrakcie. Natomiast w przypadku umowy o dzieło konieczne jest zawsze umieszczenie w niej odpowiednich postanowień dotyczących przeniesienia praw autorskich. W przeciwnym razie pozostaną one po stronie wykonawcy.


Może się wydawać, że program komputerowy nie jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nic bardziej mylnego, ponieważ oprogramowanie wyczerpuje definicję utworu zawartą w tejże ustawie. Warto mieć tego świadomość, będąc twórcą programów komputerowych.