Okradzionych klientów banków wesprze UOKiK

Blog

Skontaktuj się z nami

17-11-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami banki mają obowiązek zwrócić środki osobom, które zostały okradzione. Niestety rozwiązanie to nie zostało powszechnie przyjęte. Wiele banków bowiem uchyla się od tego obowiązku. Swoją pomoc klientom zaoferował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).Prawny obowiązek banków


Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy o usługach płatniczych z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. Data waluty w odniesieniu do uznania rachunku płatniczego płatnika nie może być późniejsza od daty obciążenia tą kwotą.


Wiele działających w Polsce banków interpretuje powyższy przepis w sposób niezwykle korzystny dla siebie. Ich przedstawiciele podnoszą bowiem, że klienci dopuścili się rażącego niedbalstwa i w ten sposób odmawiają one zwrotu utraconych środków, mimo iż są profesjonalnymi podmiotami, dla których bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych rzeczy w prowadzeniu działalności. Bank powinien bowiem monitorować transakcje, a w razie podejrzanych operacji brać na siebie odpowiedzialność.Na pomoc UOKiK


Na powyższy problem zwrócił uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zaznaczył on, że powoływanie się przez bank na rażące niedbalstwo nie powinno mieć żadnego znaczenia. Bank bowiem powinien oddać klientowi jego pieniądze, a dopiero następnie wystąpić z ewentualnym roszczeniem o zwrot środków.


Oczywiście klienci mogą domagać się, aby bank przelał pieniądze, które zostały im skradzione. W tym celu mogą nawet wnieść sprawę do sądu. W takim przypadku przydatna może okazać się pomoc prawnika, który nie tylko dokona analizy sprawy, ale i zna się na kwestiach związanych z procedurą. Należy również liczyć się z koniecznością skorzystania z opinii biegłego z zakresu informatyki, który stwierdzi, czy faktycznie w danym przypadku miało miejsce rażące niedbalstwo. Niemniej jednak ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie wyda sąd.


Każdy użytkownik bankowości elektronicznej może stać się ofiarą cyberprzestępców i warto mieć tego świadomość. W razie utraty środków z konta bank zobowiązany jest do ich zwrotu, jednakże praktyka pokazuje, że różnie z tym bywa. Wówczas klientom pozostaje droga sądowa, ewentualnie załatwienie sprawy w drodze mediacji.