CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego

 

Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 63/19) w uchwale z 13.03.2020 r. stwierdziła, iż już samo „zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym”. Zatem Sąd Najwyższy rozstrzygnął kluczową kwestię czy do doznanie szkody w postaci poniesienia kosztów najmu auta zastępczego dochodzi w chwili realnego braku możliwości korzystania z auta, czy też dopiero w momencie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego auta zastępczego.

 

Sąd Najwyższy podjął ww. uchwałę w odpowiedzi na pytanie prawne wystosowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi, które brzmiało: „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w stosunku do sprawcy wypadku oraz zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów?”

 

Sąd Najwyższy uznał, że do szkody dochodzi w momencie zaciągnięcia przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego, ponieważ to wtedy dochodzi do uszczerbku w jego majątku poprzez powstanie długu. Ponadto wydając uchwałę, Sąd Najwyższy wskazał, że decyzja o sposobie zapłaty za najem auta zastępczego należy do poszkodowanego. Może on realnie spełnić świadczenie albo przenieść wierzytelność przysługującą mu wobec sprawcy na rzecz wynajmującego, ponieważ polskie prawo obligacyjne nie widzi różnicy między cesją wierzytelności a realną zapłatą. Należy mieć także na uwadze ochronę ubezpieczonego, który może nie mieć środków do realnej zapłaty zobowiązania i może za nie zapłacić cesją. SN w tym zakresie kierował się zasadą, że sytuacja majątkowa poszkodowanego powinna być taka, jak przed kolizją.

 

17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk