Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego

 

Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 63/19) w uchwale z 13.03.2020 r. stwierdziła, iż już samo „zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym”. Zatem Sąd Najwyższy rozstrzygnął kluczową kwestię czy do doznanie szkody w postaci poniesienia kosztów najmu auta zastępczego dochodzi w chwili realnego braku możliwości korzystania z auta, czy też dopiero w momencie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego auta zastępczego.

 

Sąd Najwyższy podjął ww. uchwałę w odpowiedzi na pytanie prawne wystosowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi, które brzmiało: „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w stosunku do sprawcy wypadku oraz zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów?”

 

Sąd Najwyższy uznał, że do szkody dochodzi w momencie zaciągnięcia przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego, ponieważ to wtedy dochodzi do uszczerbku w jego majątku poprzez powstanie długu. Ponadto wydając uchwałę, Sąd Najwyższy wskazał, że decyzja o sposobie zapłaty za najem auta zastępczego należy do poszkodowanego. Może on realnie spełnić świadczenie albo przenieść wierzytelność przysługującą mu wobec sprawcy na rzecz wynajmującego, ponieważ polskie prawo obligacyjne nie widzi różnicy między cesją wierzytelności a realną zapłatą. Należy mieć także na uwadze ochronę ubezpieczonego, który może nie mieć środków do realnej zapłaty zobowiązania i może za nie zapłacić cesją. SN w tym zakresie kierował się zasadą, że sytuacja majątkowa poszkodowanego powinna być taka, jak przed kolizją.

 

17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego
25 września 2020
Ostatnim już sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest postępowanie sanacyjne, które sprowadza się do przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Owe działania sanacyjne to czynności prawne
22 września 2020
Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy. Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter