CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

Zwolnienia grupowe

 

Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku (tzw. zwolnienia grupowe). W firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, zatrudnionym może przysługiwać odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników. Pełni ona rolę rekompensaty za brak możliwości zarobkowania. Oznacza to, że w przedsiębiorstwach, gdzie pracuje mniej osób, pracownicy nie mogą liczyć na taki przywilej.

 

Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia, gdy pracodawca, zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, zwalnia określoną w ustawie liczbie pracowników w ciągu 30 dni:

 

 • 10 pracowników, jeśli zatrudnia mniej niż 100 osób,
 • 10 % załogi, jeśli zatrudnia przynajmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
 • 30 pracowników, jeśli zatrudnia przynajmniej 300 osób.

 

Jeżeli pracownik rozstaje się z firmą na mocy  porozumienia stron (a zatem nie z winy pracodawcy), to pracownik także może liczyć na odprawę pod warunkiem, że udowodni, że to  pracodawca dążył do podpisania tego porozumienia.

 

Odprawa przysługuje pracownikowi w następującej wysokości:

 

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, o ile pracownik pracował u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony u konkretnego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Wypłacana odprawa nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2020 roku pensja minimalna wynosi 2600 złotych brutto (to około 1920 zł na rękę). Zatem maksymalna wysokość odprawy w bieżącym roku nie może być wyższa niż 39 000 złotych brutto.

 

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa

 

Zgodnie z Kodeksem pracy osobie, która kończy pracę zawodową i przechodzi na emeryturę, powinna być wypłacona jednorazowa odprawa pieniężna (tzw. odprawa emerytalna) w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to kwota gwarantowana, zatem odprawa emerytalna nie może być od niej niższa, a przepisy wewnątrzzakładowe mogą przewidywać wyższą kwotę. Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi. Nie ma tutaj znaczenia czy był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, czy też spółdzielczej umowy o pracę. Odprawa emerytalna nie zależy od stażu pracy pracownika, ani od tego, jak długo pracuje u ostatniego pracodawcy.

 

Pracownikowi spełniającemu natomiast warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, przysługuje odprawa rentowa. Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy - może to być wypowiedzenie umowy lub porozumienie stron. Świadczenia nie otrzyma jednak pracownik, który został zwolniony dyscyplinarnie. Rentowa odprawa jest wypłacana w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca może jednak wypłacić wyższe świadczenie pracownikom, ale przepisy w tej sprawie powinny zostać uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie wynagradzania).

 

Odprawa pośmiertna

 

Rodzina zmarłego pracownika też może dostać odprawę. Dzieje się tak w wypadku, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie, gdy był on zatrudniony lub też gdy rozwiązano z nim stosunek pracy i pracownik ten zmarł w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy na skutek choroby. O odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku może starać się jego współmałżonek.

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

 

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi i/lub innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli natomiast  po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy kwoty odprawy.

 

22 października 2020
Odprawa pracownicza
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
06 października 2020
Okres wypowiedzenia umowy o pracę Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy była zawarta na czas określony czy nieokreślony. Okres wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez pracownika
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. it
 5. lt
 6. cs
 7. ru
 8. uk