Wydziedziczenie | Conselion - Prawo i podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

17-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej.


Kodeks wyróżnia trzy przypadki, na podstawie których możne mieć miejsce wydziedziczenie.

Pierwszy, jeżeli dana osoba postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Drugi, jeżeli ewentualny uprawniony do zachowku dopuści się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.

Trzeci, jeżeli osoba uprawniona uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.


W pierwszym przypadku, postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może mieć miejsce, jeżeli np. osoba uprawniona do zachowku jest alkoholikiem lub narkomanem, hazardzistą, prostytuuje się, prowadzi działalność przestępczą, nie podejmuje pracy zarobkowej. Jej działania muszą być uporczywe, nie może być to więc jednorazowy przypadek oraz czynione wbrew woli spadkodawcy, który swoje niezadowolenie musi uzewnętrznić. W przypadku popełnienia umyślnego przestępstwa na szkodę spadkodawcy lub osoby mu najbliższej (członka rodzinny, przyjaciela, konkubenta), musi być ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Katalog możliwych przestępstw został ograniczony do tych przeciwko życiu, zdrowiu i wolności. Na tej podstawie, nie będzie więc mógł być wydziedziczony ktoś, kto dopuścił się innego przestępstwa, np. kradzieży. Nie wyłącza to jednak innej podstawy, np. wymienionej powyżej. Obok popełnienia przestępstwa na szkodę spadkodawcy w punkcie tym umieszczono również rażącą obrazę czci. Polega ona na publicznym obrażaniu słowem lub czynem spadkodawcy, lub osoby mu najbliższej. Nie ma znaczenia sposób, w jaki do obrazy doszło, może mieć to miejsce zarówno w gronie rodziny, na forum publicznym lub w internecie. Ważne, aby nie była to sytuacja jednorazowa. Trzecia podstawa wydziedziczenia polega na niedopełnianiu obowiązków rodzinnych, czyli nieudzielaniu wsparcia zarówno finansowego, jak i mentalnego, nieutrzymywanie kontaktów z rodziną, nieudzielanie pomocy, brak opieki, brak zainteresowania sprawami spadkodawcy, nierealizowanie obowiązku alimentacyjnego. Katalog takich sytuacji jest katalogiem otwartym. Ważne, aby takie zachowanie było uporczywe i z obiektywnego punktu widzenia, negatywnie oceniane. Wydziedziczenia dokonuje się poprzez odpowiednią wzmiankę w testamencie. Przyczyna wydziedziczenia musi być wskazana bardzo precyzyjnie. Wydziedziczenie będzie bezskuteczne, jeżeli spadkodawca przebaczył wydziedziczonemu.