Kurator ustanawiany jest tylko dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym osoba pełnoletnia, która na skutek zaburzeń psychicznych (choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii), nie jest w stanie prowadzić własnych spraw, a jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, zostaje ubezwłasnowolniona częściowo. Ubezwłasnowolnienie częściowe polega na ograniczeniu zdolności do czynności prawnych. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo wymaga pomocy przy prowadzeniu swoich spraw. Kurator pełni więc rolę przedstawiciela ustawowego ubezwłasnowolnionego. Jego zadaniem jest jeżeli tak postanowi sąd, opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi takiej osoby. Jego zgoda będzie wymagana za każdym razem, kiedy osoba ubezwłasnowolniona częściowo będzie chciała rozporządzić swoimi prawami (np. sporządzić testament) albo zaciągnąć zobowiązania (np. umowę pożyczki). Kto może być kuratorem? Kuratorem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych, a ponadto osoba w stosunku do której nie zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków kuratora. Osoba ustanawiana kuratorem powinna również być osoba o nieposzlakowanej opinii, o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora oraz niekarana za umyślne przestępstwo. Co do zasady kuratorem powinien być krewny osoby ubezwłasnowolnionej. Jeżeli w kręgu rodziny, nie ma osoby która mogłaby się podjąć tego zadania, sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie kuratora do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo organizacji społecznej. Kurator ustanawiany jest po zakończeniu postępowania o ubezwłasnowolnienie, w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym. Swoje uprawnienia kurator potwierdza wydanym przez sąd zaświadczeniem. Na żądanie kuratora sąd może mu przyznać wynagrodzenie okresowe lub jednorazowe z tytułu sprawowanej kurateli. Odpowiedzialność odszkodowawcza kuratora. Kurator co do zasady nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez ubezwłasnowolnionego, o ile zadbał on w odpowiedni sposób, aby takiej szkody on nie popełnił. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym warunkiem nie ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej jest wykazanie, że uczynił on zadość obowiązkowi nadzoru albo szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.
 
 

 

03 maja 2019
Kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk