Kontrola płatności abonamentu RTV – jak się zachować?
Blog

Skontaktuj się z nami

26-04-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Rozpoczęły się kontrole płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego (kontrole abonamentu RTV) W związku z tym Polacy mogą spodziewać się wizyty specjalnie przeszkolonego pracownika Poczty Polskiej, który zweryfikuje, czy znajdujący się w domu telewizor został zarejestrowany, co pozwoli ustalić, czy jego właściciel nie zalega wykonywaniem opłat abonamentowych. Jak zatem zachować się gdy odwiedzą Cię pracownicy poczty polskiej?


Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku? 


Tradycyjnie już wraz z początkiem roku wzrosła opłata za abonament RTV. W 2023 roku trzeba zapłacić za niego 8,70 zł miesięcznie w przypadku odbiornika radiowego (domowego lub samochodowego) oraz 27,30 zł miesięcznie za korzystanie z telewizora albo telewizora i radioodbiornika.


Opłacając abonament za cały rok z góry do dnia 25 stycznia 2023 roku, można liczyć na 10% zniżki. Na mniejsze bonifikaty można liczyć również w ciągu roku, płacąc naraz za kilka miesięcy. Z opłaty zwolnione są na przykład osoby, które osiągnęły 75. rok życia, a także ci, wobec których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, czy też osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną.


Nie warto ignorować ustawowego obowiązku, albowiem może się to wiązać z karą sięgającą 30-krotności miesięcznej opłaty ustalanej według daty wykrycia zaległości.


Kontrole a prawo


Jak już zostało powiedziane, kontrolerzy Poczty Polskiej wyruszyli w teren w celu weryfikacji, którzy sprawdzają, czy abonament jest opłacany. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy faktycznie musi wpuścić kontrolera do domu.


Głos w sprawie zabrała Poczta Polska. Otóż operator informuje na swojej stronie internetowej, że osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.


W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na stanowisko, jakie zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 26 września 2018 roku (sygn. akt II GSK 590/18). Mianowicie stwierdził on, że ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat. Stąd też nie ma prawnego obowiązku wpuszczenia kontrolera Poczty Polskiej do domu.


Jak się zachować w przypadku kontroli? 


W razie pojawienia się kontrolera Poczty Polskiej można zachować się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wpuszczenie go do domu i umożliwienie przeprowadzenia kontroli. Natomiast drugi sposób to odmowa wpuszczenia pracownika Poczty do środka. Decydując się na drugą z tych możliwości, warto powołać się na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywołany wcześniej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie należy jednak okazywać agresji wobec kontrolera, ponieważ może się to wiązać z negatywnymi konsekwencjami natury prawnej.


Z abonamentem radiowo-telewizyjnym bywało w Polsce różnie, niemniej jednak w ostatnich latach jest wiele osób, które nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Z tego względu nie powinno dziwić, że Poczta Polska podejmuje działania, których celem jest zwiększenie ściągalności opłaty. Problem w tym, że nie są one do końca zgodna z prawem, o czym warto wiedzieć.