Odszkodowanie za błąd geodety – kiedy można je uzyskać?
Blog

Skontaktuj się z nami

09-02-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zanim rozpoczną się prace na budowie, konieczne jest dokonanie wymaganych pomiarów przez geodetę. Specjalista ten jest tylko człowiekiem i jak każdy może się pomylić. Tego rodzaju błąd może być jednak kosztowny dla inwestora, nie tylko w aspekcie finansowym. Czy można zatem uzyskać odszkodowanie od geodety?Błąd geodety – na czym może polegać?


Najpoważniejszym błędem, jaki może popełnić geodeta, jest nieprawidłowe posadowienie wznoszonego obiektu. Różnica rzędu kilkudziesięciu centymetrów może bowiem skutkować poważnymi problemami. Otóż w niektórych sytuacjach tego typu odstępstwo od projektu może doprowadzić nawet do rozbiórki części budynku, która wykracza poza granice na sporządzonej wcześniej mapie.


Gdyby jednak wskutek błędu geodety doszło do takiego przypadku, wówczas nadzór budowlany nakaże przywrócenie obiektu do stanu zgodnego z przygotowanymi planami. Z kolei inwestor będzie zobligowany dostarczyć nową dokumentację odzwierciedlającą stan faktyczny. Wiąże się to z kolejnym wydatkiem, a ponadto stratą czasu – może bowiem zaistnieć konieczność wstrzymania robót.


Błąd geodety może skutkować sytuacją, której nie da się naprawić w prosty sposób. Najlepszym tego przykładem jest niemożliwość sporządzenia nowej dokumentacji albo dokonanie rozbiórki części budynku. Może to być spowodowanie przekroczeniem granicy pomiędzy działkami. W takim przypadku konieczne może okazać się wykupienie przez inwestora fragmentu sąsiedniej działki, co zawsze wiąże się z kosztami.Jak wygląda naprawienie szkody przez geodetę?


Nie ulega wątpliwości, że geodeta jest odpowiedzialny za wyrządzoną przez siebie szkodę powstałą podczas wykonywania przez niego obowiązków. Może ona jednak przybrać różną postać. Mianowicie za szkodę wyrządzoną przez geodetę należy uznać przede wszystkim niewłaściwie sporządzoną dokumentację. Skutkiem tego zaniedbania może być konieczność dostosowania projektu do stanu faktycznego, rozbiórka części obiektu albo konieczność wykupienia fragmentu działki sąsiada. Każda z tych sytuacji wiąże się z kosztami, które nie są niskie. To jednak nie wszystko, albowiem przestój w robotach budowlanych może skutkować obowiązkiem zapłacenia kary umownej.


Możliwa jest również zupełnie inna sytuacja. Inwestor nie dostosowuje stanu faktycznego do projektu budowlanego, a następnie – po zakończeniu robót – sprzedaj budynek. Kiedy nabywca zorientuje się, że dokumentacja jest niezgodna z rzeczywistością, będzie miał prawo wystąpić z żądaniem o naprawienie szkody do inwestora. Może ono polegać na obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy. Inwestor z kolei będzie mógł zgłosić swoje pretensje do geodety. W tym kontekście warto przypomnieć, że roszczenia dotyczące nieruchomości nie podlegają przedawnieniu.Czy geodeta zawsze ponosi odpowiedzialność za szkodę?


Niezwykle istotną informacją jest, że geodeta nie zawsze ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą wyrządził. Od czego zatem zależy jego odpowiedzialność? Otóż w pewnych sytuacjach jego błędy wynikają z zaniedbań innych osób.


Gdyby doszło do sprawy sądowej, okoliczności, w jakich doszło do błędu geodety, zostaną dokładnie zbadane. Można więc powiedzieć, że odpowiedzialność geodety za dany błąd uzależniona jest od konkretnego przypadku.


Należy również zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie geodeci nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że w razie braku tego rodzaju polisy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody całym majątkiem.


Wszelkie komplikacje powstałe podczas robót budowlanych mogą być bardzo kosztowne dla inwestora. Niektóre z nich wynikają z błędów innych osób, na przykład geodety. Należy więc wiedzieć, że jest odpowiedzialny za zaniedbania, których dopuścił się podczas pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy błędy te są skutkami niedopatrzeń innych osób.