Ochrona członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Blog

Skontaktuj się z nami

23-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Czy członek zarządu może odpowiadać za długi spółki z o. o.? Jak wygląda możliwa ochrona członka zarządu spółki z o. o.? Conselion prowadzi wiele postępowań, w których występuje po stronie wierzyciela, a w innych bronimy członków zarządów. Ten blog ma za zadanie zwiększyć świadomość osób kierujących spółkami i pomóc im w uniknięciu trudnych sytuacji. Postaram się przedstawić przesłanki odpowiedzialności członka zarządu spółki z o. o. Zatem, członek zarządu sp. z o. o. (nie dotyczy to spółki akcyjnej) odpowiada w następujących przypadkach:


1. kiedy w czasie jego urzędowania powstały (lub stały się wymagalne) wierzytelności, które pozostały niespłacone

2. te wierzytelności zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem z klauzulą (tytułem wykonawczym) i egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.


Kiedy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki?


Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki, gdy:

1. wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub ewentualnie niezgłoszenie nastąpiło nie z jego winy

2. w tym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

3. wydano postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu

4. wykaże, iż niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu nie przyniosło szkody dla wierzyciela.


Co ważne, w procesach, w których wierzyciel domaga się zapłaty od członka zarządu, wierzyciel wykazuje tylko fakt, że wierzytelność powstała i egzekucja jest nieskuteczna - wszystkie pozostałe kwestie musi wykazać członek zarządu. Oznacza to, że powyżej opisane w punktach 1-4 przesłanki musi udowodnić pozwany. Pozwany powinien więc wykazać, że nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, o otwarcie postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego bez swojej winy, a także powinien wykazać, że nawet, jeśli by złożył, to sytuacja wierzyciela nie uległaby polepszeniu. Wykazanie faktów w procesie oznacza, że konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów -zeznania świadków czy własne wyjaśnienia mogą okazać się niewystarczające. Praktyczny aspekt tego jest taki, że członek zarządu, który już nie piastuje tej funkcji ma utrudnione zadanie z powodu braku dostępu do dokumentów i często nie jest w stanie wykazać swoich racji, czyli uwolnić się od odpowiedzialności. Z tego powodu każdy członek zarządu powinien w sposób świadomy pełnić swoja funkcję, a przewidując, choćby teoretycznie, że niektóre zobowiązania powstałe za jego kadencji mogą pozostać niespłacone, powinien gromadzić stosowne dowody na swoją ewentualną obronę. Fakt braku dokumentacji po zakończeniu sprawowania funkcji jest znanym czynnikiem przez podmioty pozywające byłych członków zarządu - z tego powodu konieczne wydaje się zabezpieczenie i świadome działanie. Konkretne działanie i zalecenia wymagają przeanalizowania danych przypadków, są jednak zasady ogólne, które omówię w następnych postach. Niniejszy blog służy tylko celom informacyjnym.


Jeśli chcecie Państwo uzyskać pełną usługę prawną dla konkretnego przypadku, proszę o kontakt 603 928 501 lub mail bezpośredni t.koson@conselion.pl.