Jakie umowy podpisuje się podczas budowy domu?
Blog

Skontaktuj się z nami

03-08-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Rozpoczęcie budowy domu wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Najbardziej podstawowymi są uzyskanie pozwolenia na budowę – jeżeli jest ono konieczne – oraz przygotowanie projektu. W trakcie realizacji inwestycji konieczne jest również podpisanie różnego rodzaju umów. O jakie kontrakty tutaj chodzi?


Umowa z kierownikiem budowyJeżeli przepisy wymagają, aby przy realizacji danej inwestycji obecny był kierownik budowy, należy zawrzeć z nim odpowiednią umowę. Powinny zostać w niej uregulowane wszystkie obowiązki kierownika. Wśród nich należy wyróżnić:

  • protokolarne przejęcie terenu od inwestora oraz zabezpieczenie go;
  • zabezpieczenie geodezyjne wytyczenia obiektu;
  • organizację budowy i prowadzenie jej zgodnie z przepisami;
  • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie prac budowlanych;
  • wstrzymanie prac w przypadku wystąpienia okoliczności za tym przemawiających, na przykład w razie stwierdzenia nieprawidłowości;
  • prowadzenie dziennika budowy;
  • wykonywanie poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego i pracowników nadzoru budowlanego wpisanych do dziennika budowy;
  • nadzór nad wykonywaniem prób instalacji oraz urządzeń zamontowanych w obiekcie;
  • zgłoszenie i przygotowanie obiektu do odbioru.

Przed podpisaniem umowy z kierownikiem budowy należy zweryfikować jego uprawnienia. Otóż powinien on być wpisanym do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a ponadto należeć do okręgowej izby branżowej i posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.


Umowy z wykonawcamiWybudowanie domu wymaga zatrudnienia wielu różnych fachowców, którzy wykonają poszczególne prace. Z każdą z ekip należy również zawrzeć umowę, aby następnie nie było żadnych wątpliwości. Tego typu kontrakty powinny zawierać takie informacje jak dane stron, zakres prowadzonych prac, terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, a także wysokość wynagrodzenia i sposób jego płatności. Warto również zamieścić w umowie kary za niewywiązanie się z jej postanowień. Im bardziej szczegółowe są zapisy, tym lepiej, ponieważ będą one budzić mniej wątpliwości w razie ewentualnego sporu.


Pozostałe umowy


Dokonując zakupu materiałów budowlanych, warto negocjować ze sprzedawcami i dostawcami. Ceny tego typu towarów są wysokie, a do budowy domu potrzeba ich naprawdę dużo, przez co warto postarać się o rabat. Dobrze też dokładnie określić termin płatności faktur.


Budowa domu to zawsze niezwykle poważna inwestycja, która wymaga dużych nakładów finansowych. Z tego względu warto ją ubezpieczyć. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swoich ofertach polisy na wypadek pożaru, uderzenia pioruna, a nawet kradzieży. Przed wykupieniem ubezpieczenia należy jednak dokładnie przeanalizować zapisy umowy.


Kolejną umowę, jaką można zawrzeć, jest kontrakt z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Nie jest ona jednak obowiązkowa w przypadku budowy domów jednorodzinnych. Osoba taka pełni istotną funkcję na budowie. Dba ona bowiem o jakość wykorzystywanych materiałów, a także o prawidłową realizację inwestycji. Po jej zakończeniu dokonuje on również odbioru technicznego. Co ważne, inspektor nadzoru inwestorskiego musi spełniać przewidziane prawem warunki.


Budowa domu nie tylko poważny wydatek, ale i konieczność załatwienia szeregu formalności. Wśród nich należy wskazać między innymi liczne umowy, które trzeba podpisać w trakcie realizacji inwestycji. Warto mieć świadomość tego, jak bardzo są one istotne i w razie takiej konieczności nie obawiać się skorzystać z pomocy prawnika, aby uniknąć pułapek.