Jak wybudować dom na działce rolnej lub leśnej?
Blog

Skontaktuj się z nami

25-07-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij


Kto może wybudować dom na działce i czy to w ogóle możliwe?


Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem możliwość wybudowania domu na działce rolnej lub leśnej podlega poważnym ograniczeniom. Dom na działce siedliskowej może być bowiem wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli jednak właściciel chciałby je zmienić, wówczas pojawia się konieczność przekwalifikowania. Czy na działce rolnej można postawić dom? Jakich formalności należy zatem dopełnić, by wybudować lub przekwalifikować budynek mieszkalny na działce rolnej?


Czy na działce rolnej można postawić dom? Odrolnienie działki - czym jest i jakie są jego etapy? Jeżeli ktoś chce wybudować na działce dom, musi spełnić kilka kluczowych warunków. Jednym z nich jest odrolnienie. Odrolnienie działki to inaczej jej przekwalifikowanie z rolnej lub leśnej na budowlaną. Odbywa się ono w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne, czyli prościej mówiąc - odrolnienie gruntów rolnych. Tu ważny jest miejscowy plan zagospodarowania. Odbywa się ono poprzez wprowadzenie zmian planu miejscowego zagospodarowania w gminie, a jeśli on nie istnieje, wówczas poprzez zmianę ustalenia warunków zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Drugą kwestią jest natomiast wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej i leśnej.

W tym miejscu należy dodać, że grunty, które znajdują się w granicach miast, są odrolnione z mocy ustawy.


Przekwalifikowanie działki objętej planem zagospodarowania Jeżeli chodzi o działkę, która została objęta przestrzennym planem zagospodarowania, niezbędna jest zgoda odpowiedniego organu. Występuje o nią wójt, burmistrz albo prezydent miasta, o ile grunt rolny cechuje się wyższą wartością albo sprawa dotyczy nieruchomości leśnej.

Zgodę, o której mowa powyżej, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa, jeżeli sprawa dotyczy użytków rolnych klas I-III pod warunkiem, że ich zwarty obszar projektowany z przeznaczeniem rolniczym przekracza 0,5 hektara oraz oczywiście działka musi spełniać warunki. W przypadku gruntów leśnych, które stanowią własność Skarbu Państwa, zgodę wydaje minister właściwy do spraw środowiska. Jeśli zaś chodzi o pozostałe grunty leśne, zgodę wydaje marszałek województwa.

Należy dodać, iż o zmianie przeznaczenia gruntów niższych klas decyduje gmina, w granicach której znajduje się dana nieruchomość.


Dom na działce. Co, jeśli nie ma planu?W przypadku gruntów klas gorszych niż I-III zmiany ich przeznaczenia można dokonać poprzez zmianę ustalenia warunków zabudowy. Do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy potrzebne jest, aby co najmniej jedna z sąsiednich działek była zabudowana, a ponadto działka, której przeznaczenie ma zostać zmienione, musi mieć dostęp do drogi publicznej. Co więcej, nieruchomość powinna być uzbrojona w takim stopniu, aby możliwe było rozpoczęcie budowy domu.


Kwestia wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnejWyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej jest kolejną kwestią, która musi zostać załatwiona, aby możliwe było wybudowanie domu na działce. Wymóg ten dotyczy:

użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, pozostałych gruntów rolnych (wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) oraz gruntów leśnych;

użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

Decyzja w tym zakresie jest wydawana przez starostę, jeżeli chodzi o grunty rolne, przez dyrektora parku narodowego, gdy grunty znajdują się na terenie takiego parku, albo dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeśli chodzi o nieruchomości leśne.

Przekwalifikowanie gruntu jest często jedynym sposobem na to, aby można było na jego powierzchni postawić dom. W tym celu konieczne jest przejście przez specjalną procedurę. Dopiero później można legalnie rozpocząć realizację zaplanowanej inwestycji.