Jak uzyskać rozwód?
Blog

Skontaktuj się z nami

07-02-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Pandemia koronawirusa silnie odbiła się na kondycji wielu małżeństw. Przebywanie razem w mieszkaniu przez dłuższy czas związane z izolacją oraz pracą zdalną sprawiło, że niektóre pary zdecydowały się na rozstanie. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele. W jaki sposób można więc uzyskać rozwód? Jakie kroki należy podjąć, aby rozstać się w aspekcie prawnym?


Kiedy rozwód jest możliwy? Do orzeczenia rozwodu konieczne jest wystąpienie przesłanek wymaganych przez prawo. Otóż niezbędny jest zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.


Poprzez zupełny rozkład pożycia należy rozumieć ustanie więzi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Jeżeli chodzi o pierwszą z nich, chodzi tutaj o utratę wzajemnej miłości, szacunku czy też akceptacji. Więź fizyczna to przede wszystkim pożycie seksualne, ale i wszelkie gesty mogące świadczyć o miłości i przywiązaniu do siebie małżonków. Z kolei więź gospodarcza polega na wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych rodziny.


Rozpad pożycia małżeńskiego jest trwały, jeżeli małżonkowie nie widzą już szans powrotu do siebie. Jeżeli zatem do rozstania doszło w wyniku na przykład wyjazdu służbowego, nie można mówić o trwałym rozpadzie pożycia, pod warunkiem, że małżonek, który wyjechał, wróci.


Odpowiednie przygotowanie do sprawy O rozwodzie zawsze orzeka sąd, potrzebne jest zatem postępowanie w tym zakresie. Należy do niego właściwie się przygotować, aby przebiegło ono jak najsprawniej.


Przede wszystkim warto rozstać się w przyjaznej atmosferze. Dochodząc do porozumienia w najważniejszych sprawach (na przykład alimenty i podział majątku), można zdecydowanie skrócić postępowanie sądowe. Jeśli natomiast małżonkowie decydują się na rozwód z orzekaniem o winie, wówczas muszą liczyć się z silną eskalacją konfliktu, co z całą pewnością nie pozostanie bez wpływu na czas rozpoznania sprawy.


Istotną rolę w procesie rozwodowym odgrywają zebrane przez strony dowody. Mogą to być nie tylko zeznania świadków, ale i wszelkiego rodzaju dokumenty, na przykład fotografie, nagrania czy maile. Można posłużyć się również wyciągami z kont bankowych oraz innymi dokumentami o charakterze zarówno urzędowym, jak i prywatnym.


Wszystko roztrzyga się w sądzieJak już zostało powiedziane, o rozwodzie orzeka sąd. Żeby wnieść sprawę, należy sformułować pozew, w którym sprecyzowane zostaną żądania, wskazane wszystkie dowody, a stanowisko strony zostanie uzasadnione. Pozwany ma obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew, czyli wyrażenia swojego stanowiska na piśmie, czego celem jest ułatwienie pracy sądu.


W trakcie postępowania strony są wysłuchiwane przez sąd. Ma to na celu potwierdzenie stanowisk zaprezentowanych w pismach. Następnie sąd przystępuje do przeprowadzenia kolejnych dowodów. Strony postępowania mogą czynnie uczestniczyć w tych czynnościach, na przykład poprzez zadawanie pytań świadkom.


Po rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok. Jeżeli w sprawie o rozwód rozpoznawane były również inne kwestie – na przykład alimenty czy opieka nad dziećmi – będzie on również się do nich odnosił. Gdyby któraś ze stron była niezadowolona z wyniku postępowania, może złożyć odwołanie do sądu apelacyjnego. W praktyce najczęściej apelacje dotyczą wysokości zasądzonych alimentów, sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi czy też miejsca zamieszkania dzieci.


Należy jednak pamiętać o jednej rzeczy. Mianowicie silnie skonfliktowani małżonkowie nierzadko prowadzą kolejne sprawy sądowe do uzyskania przez dzieci pełnoletności. Warto więc zastanowić się, czy eskalacja konfliktu jest naprawdę potrzebna.