Odszkodowanie za hejt firmy w Internecie – jak je uzyskać?
Blog

Skontaktuj się z nami

05-01-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Hejt w Internecie coraz częściej dotyka również firm. Problem ten może być bardzo poważny w skutkach, ponieważ utrata renomy danego przedsiębiorstwa może doprowadzić do strat finansowych. W takiej sytuacji można jednak uzyskać odszkodowanie. W jaki sposób to zrobić?


Odszkodowanie za hejt - kwestie podatkowe


Hejt to szeroko rozumiana nienawiść, która przejawia się szczególnie w Internecie. Przybiera ona postać najczęściej komentarzy, ale zdarzają się również obraźliwe memy, grafiki, a nawet filmy. Bywają one publikowane na firmowych profilach w mediach społecznościowych, na forach internetowych, a czasami także w komentarzach pod artykułami na portalach informacyjnych.


Tego typu działania mogą być niezwykle dokuczliwe, nie tylko ze względu na wyrządzenie przykrości osobom, wobec których są kierowane. Mogą one bowiem doprowadzić do powstania szkody w aspekcie finansowym.


W kontekście powyższego należy wskazać, iż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (KC) szkoda może mieć dwojaką postać. Mianowicie pierwszą z nich jest tak zwana szkoda rzeczywista, czyli uszczerbek majątkowy powstały wskutek jakiegoś zdarzenia, z kolei drugą szkoda w postaci utraconych korzyści. Wyrządzenie każdego z rodzajów szkody rodzi obowiązek jej naprawienia.


Hejt a prawo cywilne


Hejt, z jakim można się spotkać na różnych płaszczyznach życia, znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego. Otóż może on stanowić formę naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 KC dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Co jednak ważne, na podstawie art. 43 KC przepisy odnoszące się do ochrony dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.


Mając na uwadze powyższe, warto zwrócić uwagę na art. 24 § 1 KC, zgodnie z którym ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.


Ponadto, na podstawie art. 25 KC, osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może ubiegać się o odszkodowanie na zasadach ogólnych.


Jak uzyskać odszkodowanie?


Pierwszym krokiem, który należy wykonać, chcąc uzyskać odszkodowanie, jest namierzenie osoby, która dopuściła się naruszenia dóbr osobistych, czyli hejtera. W tym celu warto napisać do administratora strony, na której doszło do naruszenia, z prośbą o ujawnienie danych hejtera. Jeżeli to nie odniesie skutku, warto zgłosić sprawę na policję, która ustali tożsamość danej osoby. Wówczas należy wystosować do niej wezwanie do zapłaty kwoty odpowiadającej rozmiarom powstałej szkody. Jeżeli hejter nie spełni żądania, pozostaje przygotowanie pozwu i złożenie go w sądzie. W piśmie tym należy zażądać zasądzenia wskazanej wcześniej kwoty oraz dopuszczenia i przeprowadzenia dowodów na fakty, które miały miejsce. Co jest niezwykle ważne, to hejter będzie musiał wykazać, że jego działanie nie było bezprawne. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, od którego strony będą mogły złożyć apelację.


Hejt coraz częściej dotyka przedsiębiorców, powodując przy tym nierzadko realne straty – nie tylko wizerunkowe, ale i finansowe. W świetle obowiązujących przepisów nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dochodzić odszkodowania. W praktyce wiąże się to najczęściej z koniecznością wytoczenia sprawy cywilnej hejterowi.