Jak ustrzec się przed długami małżonka, który jest przedsiębiorcą ?
Blog

Skontaktuj się z nami

23-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Bardzo często do Kancelarii zgłaszają się przedsiębiorcy jednoosobowi. Wskazują, że znaleźli się trudnej sytuacji finansowej. Działalność przynosi stratę i nie chcieliby, aby małżonek ponosił negatywne konsekwencje finansowe tej działalności. Liczą na to, że ustanowienie rozdzielności majątkowej może stanowić rozwiązanie powyższej kłopotliwej sytuacji.


Otóż nie do końca jest to skuteczne rozwiązanie uniknięcia odpowiedzialności małżonka za długi małżonka przedsiębiorcy. Wprawdzie małżonkowie mogą na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Każdy z małżonków oprócz majątku nabytego po zawarciu umowy, zachowuje również majątek nabyty przed zawarciem umowy. Majątek nabyty przed zawarciem umowy należy do majątku osobistego małżonka. Umowę majątkową małżeńską, w każdym czasie za zgodą obu stron można zmienić albo rozwiązać. Po podpisaniu intercyzy, każdy z małżonków samodzielnie i swobodnie pomnaża swój majątek oraz nim zarządza. Małżonek nie ma prawa sprzeciwiać się rozporządzeniom w stosunku do składników majątku odrębnego, dokonywanym przez drugiego z małżonków. Nie ma również obowiązku informowania drugiego małżonka o stanie majątku ani zaciągniętych zobowiązaniach. Jednak to, co istotne umowna rozdzielność ustawowa nie działa wstecz. Obowiązuje ona od chwili jej zawarcia albo od późniejszego terminu oznaczonego w umowie. Rozdzielność nie jest zatem skuteczna co do wierzytelności powstałych przed zawarciem umowy. Natomiast w stosunku do wierzytelności powstałych po jej zawarciu jest skuteczna tylko wtedy, gdy wierzyciel wiedział o jej zawarciu przez małżonków. Małżonek może powoływać się względem osób trzecich na umowę tylko wtedy, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Jeśli osoby trzecie o tym nie wiedziały, przyjmuje się, że obowiązuje je stan ustawowego ustroju małżeńskiego. Otrzymanie przez wierzyciela wiadomości o zawarciu umowy majątkowej i jej rodzaju umożliwia małżonkom skuteczne powoływanie się względem wierzyciela na wyłączenie tą umową wspólności ustawowej, co wynika z treści art. 47 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wtedy, gdy otrzymał on taką wiadomość przed powstaniem wierzytelności, o czym stanowi uchwała Sądu Najwyższy z dnia 03 kwietnia 1980 r., sygnatura akt III CZP 13/80. A zatem zawarcie umowy rozdzielności majątkowej po powstaniu wierzytelności będzie nieskuteczne wobec wierzyciela tej wierzytelności, dlatego każdorazowo przedsiębiorca, rozpoczynając działalność gospodarczą, powinien zadbać o interesy współmałżonka i ograniczyć swoją odpowiedzialność, nie zaś myśleć i działać w tym zakresie, gdy już przysłowiowe „mleko się wylało”.Niniejszego stanowiska nie należy traktować jako porady prawnej, jeśli zainteresował Państwa ten temat i potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy do kontaktu biuro@conselion.pl. Nasi pełnomocnicy są do Państwa dyspozycji.