Jak ustalić ojcostwo? | Conselion - Prawo i podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

29-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wyróżnia trzy sposoby ustalenia ojcostwa: domniemanie pochodzenia ojca od męża matki dziecka, uznanie dziecka przez ojca oraz sądowe ustalenie ojcostwa.


Pierwszym sposobem ustalenia ojcostwa jest domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa; dotyczy ono dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania (uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chwila śmierci małżonka), unieważnienia (chwila uprawomocnienia się orzeczenia unieważniającego małżeństwo) lub orzeczenie separacji. Domniemanie trwa mimo uznania dziecka przez innego mężczyznę. Może być obalone jedynie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, chyba że przed upływem oznaczonego okresu matka dziecka zawrze drugie małżeństwo, wtedy domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.


Drugim sposobem ustalenia ojcostwa jest uznanie dziecka przez ojca. Dotyczy ono dziecka pozamałżeńskiego. Oświadczenie o uznaniu dziecka jest jednostronną czynnością polegającą na osobistym złożeniu oświadczenia w formie przewidzianej przez prawo przed odpowiednim organem. Jednocześnie (lub w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia przez ojca) musi je potwierdzić matka dziecka. Złożenie oświadczenia następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki lub ojca uznanie ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadkach prawem wymaganych złożenie oświadczenia może nastąpić przed sądem opiekuńczy. Może ono być również złożone przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim.


Trzecim sposobem uznania dziecka jest sądowe ustalenie ojcostwa. Ma ono miejsce wtedy, kiedy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka. Mogą go żądać dziecko, matka dziecka, domniemany ojciec oraz prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, lub ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego. Powyższe domniemanie może zostać obalone poprzez wykazanie, że mimo obcowania płciowego z matką dziecka mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Może to nastąpić poprzez np. grupowe badanie krwi, badanie DNA lub dowód z opinii biegłego co do stopnia rozwoju dziecka z terminem obcowania. Podstawą do obalenia domniemania może być również udowodnienie, że matka we wskazanym wyżej okresie obcowała również z innymi mężczyznami, jeżeli z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.