Jak sporządzić skuteczny testament własnoręczny? § INFORMACJE PODSTAWOWE Kwestię dziedziczenia reguluje ustawa kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami prawa testament można sporządzić osobiście i we własnym zakresie lub u notariusza. Poniże zasady podają jak sporządzić testament osobiście aby po śmierci spadkodawcy mógł on stanowić skuteczną podstawę dziedziczenia. Podstawową formą testamentu jest testament własnoręczny, przez prawo zwany inaczej holograficznym. Reguluje go art. 949 ustawy kodeks cywilny. § ZASADY SPORZĄDZANIA TESTAMENTU WŁASNORĘCZNEGO Po pierwsze: Testament musi być w całości napisany własnoręcznie, pismem ręcznym. Nie jest istotne czy spadkodawca posłuży się długopisem, piórem, czy innym narzędziem piszącym. Najważniejsze jest, aby ostatnią wolę spisać własnoręcznie! Nie wolno napisać testamentu na komputerze lub maszynie, nie można też napisać jej w mailu. Testament własnoręcznie napisany w całości nie budzi wątpliwości ze względu na jego autentyczność. Po drugie: Wymogiem jest podpis pod testamentem, podpis musi również być własnoręczny, nie może się nikt podpisać komputerowo lub podpis złoży ktoś inny zamiast spadkodawcy. Po trzecie: Umieszczenie daty. Jednak brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Po czwarte: Z testamentu jednoznacznie musi wynikać iż jest to testament / ostatnia wola. Najłatwiej jest po prostu zatytułować go: "Testament", "Moja ostatnia wola", "Testament Anny Nowak” itp. Po piąte: Przykładowa treść testamentu może brzmieć w sposób następujący: "Ja niżej podpisana Anna Nowak oświadczam, że do spadku po mnie powołuję następujące osoby: ….. należy je wpisać z imienia i nazwiska oraz najlepiej wskazać imiona rodziców…”. Po szóste: Podczas pisania można skreślać wyrazy lub części zdań, ale należy potwierdzić własnoręczność tych zmian poprzez opatrzenie ich datą i podpisem. Po siódme: Z czasem można też wprowadzać zmiany w testamencie i dopisywać inne postanowienia. Takie zmiany traktowane są, jako nowy testament i należy je również opatrzeć datą i czytelnym podpisem zwierającym imię i nazwisko. Zawsze podpis musi znajdować się na samym dokumencie i to pod treścią rozporządzeń woli, nie na górze tylko pod samym oświadczeniem woli. Po ósme: datę można zapisać na początku, na końcu lub w treści testamentu. Ważne jest, aby na podstawie daty możliwe było ustalenie który testament spadkodawcy jest nowszy a który starszy ponieważ nowszy odwołuje starszy Po dziewiąte: data jest również istotna z punktu widzenia poczytalności spadkodawcy, w przypadku gdy długotrwale chorował aby rozwiać wątpliwości w zakresie tego czy spadkodawca w danej dacie posiadał pełnię władz umysłowych, Po dziesiąte: Nie ma znaczenia w jakim języku zostanie sporządzony testament, ważne jest jedynie to, czy językiem tym władał spadkodawca. Wymóg ten jest oczywisty- skoro osoba sporządzająca testament wyjawia w nim swoją ostatnią wolę, musi wiedzieć co pisze. § PODSUMOWANIE Testament sporządzony własnoręcznie jest bardzo wygodną i prostą formą rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Nie wymaga wizyty u notariusza i ponoszenia jakichkolwiek opłat, jest natomiast tak samo ważny jak testament notarialny. Wystarczy zachowanie wszystkich powyższych elementów i wymogów i na pewno tak sporządzony testament odniesie skutek. Niniejszego stanowiska nie należy traktować jako porady prawnej, jeśli zainteresował Państwa ten temat i potrzebujecie więcej informacji zapraszamy do kontaktu biuro@conselion.pl. Nasi pełnomocnicy są do Państwa dyspozycji.
 
 

 

03 maja 2019
Jak sporządzić skuteczny testament własnoręczny?
25 września 2020
Ostatnim już sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest postępowanie sanacyjne, które sprowadza się do przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Owe działania sanacyjne to czynności prawne
22 września 2020
Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy. Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter