Jak sporządzić skuteczny testament własnoręczny? § INFORMACJE PODSTAWOWE Kwestię dziedziczenia reguluje ustawa kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami prawa testament można sporządzić osobiście i we własnym zakresie lub u notariusza. Poniże zasady podają jak sporządzić testament osobiście aby po śmierci spadkodawcy mógł on stanowić skuteczną podstawę dziedziczenia. Podstawową formą testamentu jest testament własnoręczny, przez prawo zwany inaczej holograficznym. Reguluje go art. 949 ustawy kodeks cywilny. § ZASADY SPORZĄDZANIA TESTAMENTU WŁASNORĘCZNEGO Po pierwsze: Testament musi być w całości napisany własnoręcznie, pismem ręcznym. Nie jest istotne czy spadkodawca posłuży się długopisem, piórem, czy innym narzędziem piszącym. Najważniejsze jest, aby ostatnią wolę spisać własnoręcznie! Nie wolno napisać testamentu na komputerze lub maszynie, nie można też napisać jej w mailu. Testament własnoręcznie napisany w całości nie budzi wątpliwości ze względu na jego autentyczność. Po drugie: Wymogiem jest podpis pod testamentem, podpis musi również być własnoręczny, nie może się nikt podpisać komputerowo lub podpis złoży ktoś inny zamiast spadkodawcy. Po trzecie: Umieszczenie daty. Jednak brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Po czwarte: Z testamentu jednoznacznie musi wynikać iż jest to testament / ostatnia wola. Najłatwiej jest po prostu zatytułować go: "Testament", "Moja ostatnia wola", "Testament Anny Nowak” itp. Po piąte: Przykładowa treść testamentu może brzmieć w sposób następujący: "Ja niżej podpisana Anna Nowak oświadczam, że do spadku po mnie powołuję następujące osoby: ….. należy je wpisać z imienia i nazwiska oraz najlepiej wskazać imiona rodziców…”. Po szóste: Podczas pisania można skreślać wyrazy lub części zdań, ale należy potwierdzić własnoręczność tych zmian poprzez opatrzenie ich datą i podpisem. Po siódme: Z czasem można też wprowadzać zmiany w testamencie i dopisywać inne postanowienia. Takie zmiany traktowane są, jako nowy testament i należy je również opatrzeć datą i czytelnym podpisem zwierającym imię i nazwisko. Zawsze podpis musi znajdować się na samym dokumencie i to pod treścią rozporządzeń woli, nie na górze tylko pod samym oświadczeniem woli. Po ósme: datę można zapisać na początku, na końcu lub w treści testamentu. Ważne jest, aby na podstawie daty możliwe było ustalenie który testament spadkodawcy jest nowszy a który starszy ponieważ nowszy odwołuje starszy Po dziewiąte: data jest również istotna z punktu widzenia poczytalności spadkodawcy, w przypadku gdy długotrwale chorował aby rozwiać wątpliwości w zakresie tego czy spadkodawca w danej dacie posiadał pełnię władz umysłowych, Po dziesiąte: Nie ma znaczenia w jakim języku zostanie sporządzony testament, ważne jest jedynie to, czy językiem tym władał spadkodawca. Wymóg ten jest oczywisty- skoro osoba sporządzająca testament wyjawia w nim swoją ostatnią wolę, musi wiedzieć co pisze. § PODSUMOWANIE Testament sporządzony własnoręcznie jest bardzo wygodną i prostą formą rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Nie wymaga wizyty u notariusza i ponoszenia jakichkolwiek opłat, jest natomiast tak samo ważny jak testament notarialny. Wystarczy zachowanie wszystkich powyższych elementów i wymogów i na pewno tak sporządzony testament odniesie skutek. Niniejszego stanowiska nie należy traktować jako porady prawnej, jeśli zainteresował Państwa ten temat i potrzebujecie więcej informacji zapraszamy do kontaktu biuro@conselion.pl. Nasi pełnomocnicy są do Państwa dyspozycji.
 
 

 

03 maja 2019
Jak sporządzić skuteczny testament własnoręczny?
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk