Podstawy nierównego podziału majątku | Prawo i podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

27-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

 Przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków obowiązuje zasada, która stanowi, że wartość tego, co przypadnie każdemu z małżonków, powinna być taka sama. Jednak sąd ma możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku w wyjątkowych sytuacjach. Sąd może to ustalić na żądanie jednego z małżonków. Art. 43§2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Nierówny podział majątku wspólnego może zostać ustalony w przypadku, gdy istnieje wyraźna dysproporcja w przyczynianiu się do powstania majątku, jak również, gdy mają miejsce ważne powody, które uzasadniają nierówny podział majątku. Sąd ustalając nierówny podział majątku, powinien działać na korzyść małżonka, który nie ponosi winy za trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Ważnym powodem nie można określić negatywnego stosunku jednego małżonka do działań drugiego małżonka lub braku fizycznej pomocy przy tych działaniach. Do ważnych powodów możemy zaliczyć m.in.:


1. Rażące i uporczywe nieprzyczynianie się do powstania majątku.

2. Długoletnia separacja

3. Ważne powody oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

4. Trwonienie majątku wspólnie wypracowanego na hazard, na związki pozamałżeńskie.

5. Naganne postępowanie małżonka.


W spornej w judykaturze i doktrynie kwestii, czy do żądania ustalenia nierównych udziałów stosuje się przepisy art. 117 i nast. KC o przedawnieniu roszczeń majątkowych, przekonywający jest pogląd SN wyrażony w uchwale z 22.11.1972 r. (III CZP 83/72, OSN 1973, Nr 7–8, poz. 124), że żądanie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym nie ulega przedawnieniu. Za tym poglądem przemawia przede wszystkim to, że omawiane żądanie niebędące roszczeniem majątkowym w rozumieniu art. 117 § 1 KC, nie zostało ograniczone jakimkolwiek ustawowym terminem, jak i to, że można z nim wystąpić w postępowaniu o podział majątku wspólnego (art. 567 KPC), którego wszczęcie nie zostało ograniczone jakimkolwiek terminem.Niniejszego stanowiska nie należy traktować jako porady prawnej, jeśli zainteresował Państwa ten temat i potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy do kontaktu biuro@conselion.pl. Nasi pełnomocnicy są do Państwa dyspozycji.