Jak napisać pozew o rozwód?
Blog

Skontaktuj się z nami

21-02-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Postępowanie w przedmiocie rozwodu rozpoczyna się od złożenia pozwu do sądu. Pismo to powinno spełniać wymagania przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Czy napisanie pozwu rozwodowego jest trudne? Jakie elementy powinno zawierać tego rodzaju pismo? Informacje te można znaleźć w naszym kolejnym artykule z zakresu prawa rodzinnego.Co musi zawierać pozew rozwodowy?


Jak już zostało powiedziane na wstępie, Kodeks postępowania cywilnego zawiera regulacje dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać pisma procesowe. Do tej kategorii należy zaliczyć również pozew o rozwód.


W kontekście powyższego należy wskazać, iż każdy pozew rozwodowy powinien zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany (na przykład Sąd Okręgowy we Wrocławiu);
 • imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, PESEL powoda, a także adres zamieszkania każdej ze stron (informacje te służą prawidłowej identyfikacji);
 • oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód);
 • sprecyzowanie żądania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych faktów, które je uzasadniają (w praktyce najczęściej spotykanymi żądaniami są: orzeczenie o winie lub zaniechanie od jej ustalenia, powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi jednej lub obydwu stronom postępowania, zasądzenie alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, czy też orzeczenia o sposobie korzystanie ze wspólnego mieszkania);
 • oświadczenie dotyczące tego, czy strony postępowania uczestniczyły wcześniej w mediacji;
 • uzasadnienie;
 • podpis składającego;
 • wskazanie załączników.

Jeżeli w złożonym do sądu pozwie brakuje któregoś ze wskazanych powyżej elementów, sąd wezwie stronę do uzupełnienia pisma w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.Dodatkowe elementy pozwu o rozwód.


Oprócz wskazanych powyżej elementów w pozwie można zawrzeć również inne kwestie. Wiele zależy od specyfiki danej sprawy, niekiedy bowiem uzasadnione jest, aby sąd rozpoznał także inne żądania powoda.


Do fakultatywnych elementów pozwu rozwodowego należy zaliczyć:

 • wniosek o zabezpieczenie powództwa (istotny na przykład w przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych);
 • wniosek o rozpoznanie sprawy w nieobecności powoda;
 • wniosek o wezwanie na rozprawę powołanych przez stronę świadków, którzy mają wiedzę dotyczącą sprawy, lub biegłych;
 • wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • wniosek o dokonanie oględzin (może mieć zastosowanie w razie podziału majątku);
 • wniosek o złożenie dowodów znajdujących się w urzędach lub u osób trzecich niebędących uczestnikami postępowania.


Jak już wcześniej zostało powiedziane, o tym, czy dany wniosek powinien zostać złożony w pozwie, decyduje charakter sprawy. Z tego względu warto skorzystać z pomocy prawnika, aby ten dokonał analizy przypadku.Pomoc prawnika.


Jeżeli ktoś mimo wszystko nie potrafi napisać pozwu o rozwód, może zgłosić się po pomoc do prawnika – adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych. Tego typu specjalista z pewnością rozwieje wszystkie wątpliwości, a ponadto dokona analizy problemu, po czym przystąpi do sporządzenia pozwu. To jednak nie wszystko, albowiem może on zostać upoważniony przez stronę do reprezentowania jej interesów w sądzie. Jest to szczególnie korzystne dla tych, którzy nie czują się najlepiej w tego rodzaju sytuacjach. Procedury są bowiem skomplikowane, a przepisy na tyle zawiłe, że wiele osób ma poważne problemy z ich interpretacją.