Nabycie spadku u notariusza – tanio i niezwłocznie | 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

27-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Od marca 2009 r. drugim sposobem na potwierdzenie przez spadkobiercę prawa do spadku – poza postępowaniem spadkowym jest notarialne poświadczenie dziedziczenia. Taki dokument ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Niniejsza publikacja przybliży tę kwestię, mamy nadzieję w bardzo prosty i przystępny sposób. Należy pamiętać, iż:


1. Dokument, jaki sporządza notariusz, nazywany jest „poświadczeniem dziedziczenia:”


2. U notariusza można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, o ile otwarcie spadku, czyli śmierć spadkodawcy nastąpiło po 30 czerwca 1984 roku.


3. Można dobrowolnie wybrać Kancelarię Notarialną, w której sporządzony zostanie u notariusza akt poswiadczenia dziedziczenia, niezależnie od tego, gdzie ostatnio zamieszkiwał spadkodawca.


4. Przeszkodą do nabycia spadku u notariusza jest to, że spadkodawca jest cudzoziemcem lub w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe, lub posiadane nieruchomości położone poza Polską.


5. Oczywiście nie zostanie sporządzony akt poświadczający dziedziczenie, jeżeli zostało wcześniej wydane postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub inny akt dziedziczenia po tym samym spadkodawcy.


6. Krajowa Rada Notarialna prowadzi rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia na stronie: https://www.rejestry.net.pl, gdzie możliwe jest dokonanie sprawdzenia czy sporządzono po danym spadkodawcy akt poświadczenia dziedziczenia.


7. Opłata notarialna w tym wypadku nie odbiega znacznie od opłaty sądowej i maksymalnie powinna wynosić za sporządzenie aktu 100 zł + VAT 23%, 50 zł + VAT 23% za sporządzenie aktu poświadczenia.


8. Opłaty nie obejmują jednak kosztów, które są związane z wypisem aktów poświadczenia dziedziczenia. Każdy spadkobierca, którego dotyczy sprawa, może żądać wypisów aktu w dowolnej ilości. Taki wypis kosztuje 6 zł + Vat 23% od każdej strony dokumentu.


9. Aby sporządzić akt dziedziczenia, u notariusza muszą zostać spełnione kumulatywnie dwie przesłanki:

a) w kancelarii muszą się stawić wszyscy potencjalni spadkobiercy

b) nie może być między nimi sporów o to, kto jest spadkobiercą a kto nie.


10. Uczestnicy czynności powinny mieć w oryginale z USC następujące dokumenty:

a) Testament, jeśli został sporządzony

b) akt zgony spadkodawcy

c) akty urodzenia spadkobierców

d) akt małżeństwa spadkobierców o ile doszło do zmiany nazwiska spadkobierców.

Notariusz na tej podstawie sporządza protokół dziedziczenia zawierający "zgodne oświadczenia spadkobierców".


11. Sporządzając poświadczenie dziedziczenia, notariusz sporządza je w oparciu o dokumenty z USC i oświadczenia uczestników czynności, pouczając ich, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.


12. Notariusz w obecności spadkobierców sporządza protokół dziedziczenia, który przybiera formę aktu notarialnego.


13. Poświadczenie dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak postanowienie wydane przez sąd pod warunkiem wpisania go przez notariusza do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, co powinno nastąpić niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, a zatem wynika z niego domniemanie, że osoba, która uzyskała poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.


14. Co ważne w przypadku kolizji między postanowieniem sądu a aktem poświadczenia dziedziczenia, pierwszeństwo ma postanowienie sądowe. Jeśli prawa do tego samego spadku zostałyby stwierdzone postanowieniem sądu oraz zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia, sąd spadku uchyla wówczas zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Do chwili zaś wyeliminowania z obrotu aktu poświadczenia dziedziczenia przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można byłoby powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.


Wybór notariusza zapewnia sprawne, szybkie, łatwiejsze, a przede wszystkim mniej sformalizowane przeprowadzenie sprawy spadkowej. Czas oczekiwania w Sądzie na wyznaczenie posiedzenia może być kłopotliwy w sytuacji, kiedy spadkobiercy śpieszą się z przeprowadzeniem postępowania stwierdzającego nabycie praw do spadku i w takiej sytuacji niewątpliwie znacznie szybszym sposobem jest nabycie spadku u notariusza. Co więcej, wpis sądowy od nabycia spadku to kwota 50 zł, a zatem poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza jest relatywnie tanie i wbrew opiniom panującym w polskim społeczeństwie o drogich usługach notarialnych stawki za poświadczenie dziedziczenia nie są duże. Po stwierdzeniu nabycia spadku należy pamiętać, aby zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego.
Niniejszego stanowiska nie należy traktować jako porady prawnej, jeśli zainteresował Państwa ten temat i potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy do kontaktu biuro@conselion.pl. Nasi pełnomocnicy są do Państwa dyspozycji.