Jak może pomóc Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Blog

Skontaktuj się z nami

29-03-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

kto może korzystać z pomocy rzecznika miśpRzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest stosunkowo młodym organem w polskim systemie prawnym. Co jakiś czas w mediach pojawiają się jego wypowiedzi dotyczące rozmaitych problemów, z którymi zmagają się firmy. W jaki dokładnie sposób może pomóc Rzecznik w rozwoju przedsiębiorczości? Jak skorzystać z pomocy rzecznika mśp?


Działalność rzecznika i rola rzecznika: informacje podstawowe - zadania rzecznika przedsiębiorstw w Polsce Co leży w kompetencji rzecznika? Działalność rzecznika jest dość rozległa. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. Jak postanowiono w tym akcie, głównym jego obowiązkiem jest stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na pojęcie przedsiębiorcy. Mianowicie rozumie się przez nie mikroprzedsiębiorcę, małego oraz średniego przedsiębiorcę.


Rola rzecznika: zadania rzecznika małych przedsiębiorstw


Innymi zasadniczymi zadaniami Rzecznika są między innymi opiniowanie projektów aktów normatywnych, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, współpraca z organizacjami przedsiębiorców oraz pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej.


Ochrona praw przedsiębiorców - prawa i interesy przedsiębiorców Szczególnym zadaniem Rzecznika jest ochrona szeroko rozumianych praw przedsiębiorców. Jego kompetencje są w tym zakresie dość szerokie. Na przykład Rzecznik ma prawo do składania wniosków legislacyjnych do właściwych organów administracji publicznej, dzięki czemu ma wpływ na kształtowanie porządku prawnego w Polsce. Ponadto może on składać również wnioski w przedmiocie wyjaśnień obowiązujących przepisów związanych z rozpoczęciem, wykonywaniem bądź zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej.


Działania rzecznika mśp - kto może korzystać z pomocu miśp?Ciekawą i pożyteczną kompetencją Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest możliwość składania wniosków o przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie. Z podobnym wnioskiem może on wystąpić również do Naczelnego Sądu Administracyjnego – o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, jeżeli ich stosowanie skutkowało powstaniem rozbieżności w orzecznictwie.


Działania rzecznika mśp: ważnym uprawnieniem Rzecznika jest także możliwość informowania organów administracji publicznej o występujących trudnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Polscy przedsiębiorcy od dawna skarżą się na rozmaite problemy. Rzecznik jest więc między innymi po to, aby zwracać uwagę na te bariery, więc można rzecz, że rzecznik stoi również na straży ochrony praw przedsiębiorców.

Udział w postępowaniach - korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma również prawo do brania udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych. W kontekście tych pierwszych należy wskazać możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Jest to możliwe w przypadku prawomocnych orzeczeń, które nie mogą zostać uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Co więcej, Rzecznik może także żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu.


Jeżeli zaś chodzi o postępowania administracyjne, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie tego rodzaju postępowania bądź złożyć skargę i skargę kasacyjną do sądu administracyjnego. Ponadto ma on prawo brania udziału w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych na prawach, jakie przysługują prokuratorowi. Jak widać, zadania rzecznika przedsiębiorstw w Polsce są rozmaite.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców funkcjonuje w Polsce od stosunkowo niedawna. Przede wszystkim jest on kojarzony z działalnością o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Niemniej jednak warto mieć świadomość, że jego wsparcie może stanowić realną pomoc dla przedsiębiorców.