Jak chronić know-how, będąc twórcą oprogramowania?
Blog

Skontaktuj się z nami

29-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Stworzenie oprogramowania komputerowego wymaga zarówno wiedzy, jak i praktycznych umiejętności. Nabywa się ich z czasem, a to wiąże się z różnego rodzaju kosztami, nie tylko finansowymi. Tego rodzaju zdolności określa się mianem know-how. Co więcej, może ono podlegać ochronie prawnej. Jak zatem zabezpieczyć swoje interesy, będąc twórcą oprogramowania?


Czym jest know-how?


Omawiając pojęcie know-how, należy od razu zwrócić uwagę, że nie zostało ono zdefiniowane wprost w polskim prawie. Niemniej jednak zgodnie z art. 5a ust. 34 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych chodzi tutaj o równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how). Z kolei w art. 29 ust. 1 pkt 1 tej samej ustawy jako know-how określa się informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.


Aby wiedzę oraz doświadczenie można było traktować jako know-how, muszą one spełniać następujące warunki wynikające z praktyki:

  • być niejawnymi, a więc nierozpowszechnionymi, a ich zdobycie powinno być niełatwe;
  • muszą być one istotne z punktu widzenia procesu produkcji, co też odróżnia finalny produkt od innych dostępnych na rynku;
  • powinny być opisane i zredagowane w sposób czytelny i dokładny, a ponadto być wyodrębnionymi jako informacje ważne i niejawne.

Jako przykłady know-how można wskazać bazy danych, receptury, strategie, przewidywania, systemy archiwizacji danych, a także procedury dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem.



Know-how a tajemnica przedsiębiorstwa


Z tego, co zostało powiedziane powyżej, know-how jest zagadnieniem przypominającym tajemnicę przedsiębiorstwa. Pomiędzy tymi kwestiami zachodzą jednak pewne różnice.


Otóż know-how odnosi się do informacji związanych z wykonywaniem działalności handlowej lub usługowej. Z kolei tajemnica przedsiębiorstwa jest pojęciem szerszym. Swoim zakresem obejmuje ona know-how, a także informacje o takich kwestiach jak informacje o stanie majątkowym i zobowiązaniach finansowych danego przedsiębiorstwa, dane jego pracowników, a nawet szczegóły zawieranych z nimi umów.


Ochrona know-how twórcy oprogramowania



Zgodnie z prawem nie ma możliwości opatentowania know-how. Wynika to z faktu, iż nie ma ono charakteru odkrywczego. Niemniej jednak istnieją inne możliwości zapewnienia ochrony, która może znaleźć zastosowanie w przypadku twórcy oprogramowania komputerowego.


Przede wszystkim ochronę zapewniają tutaj przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W myśl art. 11 pkt 1 tego aktu czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Co jest niezwykle istotne, kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 23 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Ponadto takiej samej karze podlega osoba, która po uzyskaniu tajemnicy przedsiębiorstwa w bezprawny sposób, ujawnia ją innej osobie, bądź wykorzystuje ją we własnej działalności gospodarczej.


Tworzenie oprogramowania komputerowego jest zawsze skomplikowanym procesem, który wymaga wiedzy i doświadczenia. Zazwyczaj posiadają je specjaliści, którzy świadczą swoje usługi profesjonalnie. Tworzone przez nich oprogramowanie, w tym także know-how, podlega ochronie prawnej, o czym warto wiedzieć, realizując tego rodzaju projekty.