Hejt jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji
Blog

Skontaktuj się z nami

13-12-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Przedsiębiorcy zobowiązani są do tego, aby konkurować ze sobą na rynku w zgodzie z normami prawnymi oraz dobrymi obyczajami. Niestety, nie wszyscy podporządkowują się obowiązującym regułom, stosując różnego rodzaju niedozwolone praktyki. Jedną z nich jest hejt konkurencyjnego przedsiębiorstwa.Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?


Pod pojęciem czynu nieuczciwej konkurencji należy rozumieć takie działanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W tym kontekście trzeba wskazać w szczególności: wprowadzające w błąd, naśladowcze oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub dla pozoru oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.Hejt jako czyn nieuczciwej konkurencji


Czynem nieuczciwej konkurencji jest również hejt przedsiębiorcy. Polega on przede wszystkim na publikowaniu w Internecie obraźliwych materiałów, na przykład komentarzy, memów, grafik bądź filmów. Ich celem jest ośmieszenie danej osoby lub instytucji oraz poniżenie jej w opinii innych osób. Skutki hejtu są w przypadku przedsiębiorców bardzo dotkliwe pod względem wizerunkowym oraz finansowym. Łatwo jest bowiem utracić budowane latami zaufanie klientów i renomę. To z kolei przekłada się na mniejsze zyski, które w skrajnych przypadkach mogą skutkować nawet bankructwem. Co jednak ważne, czynem nieuczciwej konkurencji może być jedynie hejt dokonany przez innego przedsiębiorcę.Czego może żądać przedsiębiorca w przypadku czynu nieuczciwej konkurencji?


Katalog żądań, z którymi może wystąpić przedsiębiorca, wobec którego dopuszczono się czynu nieuczciwej konkurencji, został określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mianowicie zgodnie z tym przepisem może on domagać się:

  • zaniechania niedozwolonych działań;
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Szczególnie istotną możliwością jest żądanie naprawienia wyrządzonej szkody. Może mieć ona postać szkody rzeczywistej bądź utraconych korzyści. W przypadku przedsiębiorstw tego rodzaju uszczerbki finansowe mogą sięgać kilkuset tysięcy, a nawet milionów złotych.


Hejt jest coraz poważniejszym problemem dla polskich przedsiębiorców. Niestety nie można się przed nim całkowicie zabezpieczyć, można jedynie podejmować kroki mające na celu zwalczanie tego zjawiska. Warto mieć również świadomość, że w niektórych przypadkach hejt może nosić znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, a to otwiera drogę do dochodzenia roszczeń z tym związanych.