Rodzicielski Plan Wychowawczy – czemu służy? Jak prawidłowo sporządzić?
Blog

Skontaktuj się z nami

27-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Rodzicielski plan wychowawczy jest porozumieniem o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie i ma za zadanie regulować kontakty rodziców z dziećmi oraz uregulować wszelkie niezbędne sprawy dziecka i rodziców po rozwodzie. Od czerwca 2009 roku sąd w wyroku rozwodowym może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obydwojgu rodziców tylko wtedy, jeżeli złożą zgodny wniosek i przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej zwane właśnie „planem wychowawczym”. Jeżeli rodzice nie będą w stanie wypracować zgodnego porozumienia, sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Rodzice, aby doszło do powierzenia władzy rodzicielskiej im obojgu po rozwodzie, powinni wypracować plan wychowawczy, a następnie przedłożyć go sądowi w toku postępowania rozwodowego. Ważne jest wypracowanie spójnego i zgodnego z dobrem dziecka porozumienia, które będzie brało pod uwagę dobro dziecka. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, aby oboje rodzice mogli w pełni wykonywać władzę rodzicielską, muszą spełnić następujące warunki:


1. Złożyć zgodny wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom


2. Przedstawić porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (tzw. plan wychowawczy)


3. Plan wychowawczy musi być zgodny z dobrem dziecka


4. W oparciu, o całokształt okoliczności sprawy sąd dojdzie do przekonania, że rodzice będą współdziałać i wspólnie decydować w przyszłości w sprawach dziecka czego dowodem jest sporządzenie i spisanie planu wychowawczego.Plan wychowawczy jest nowym pojęciem prawa rodzinnego wprowadzonym do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2009 roku. Plan wychowawczy jest formą porozumienia rodziców co do zakresu oraz sposobu wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej wobec dzieci, jest on swego rodzaju ugodą rodziców dotyczącą wychowywania oraz pieczy nad dziećmi. Głównym celem zawarcia planu wychowawczego jest zgodne określenie sposobu wychowania dziecka, w sytuacji, w której rodzice po rozwodzie nie mieszkają wspólnie i dziecko ma zamieszkać z jednym z nich. Sąd oceni przedłożony przez rodziców plan wychowawczy pod względem dobra dziecka oraz rzeczywistych możliwości współdziałania stron w zakresie zawartym w planie, plan wychowawczy podpisany przez obojga rodziców pozostaje w aktach sprawy oraz dysponują nim rodzice. Podczas rozprawy sąd podejmie też ustalenie czy plan został spisany dobrowolnie i zgodnie przez obie strony, czy nie został narzucony oraz czy istnieją podstawy, aby uznać, że będzie on realizowany zgodnie z jego treścią. Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony plan wychowawczy:


1. Grafik kontaktów tego rodzica z dzieckiem, który nie będzie z dzieckiem zamieszkiwał po rozwodzie, grafik ten powinien zawierać szczegółowe kontakty dotyczące: dni powszednich, weekendów, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, Dnia Matki, Rodzin i Imienin dziecka, ferii zimowych, wakacji.


2. Zasad odbioru dziecka na w/w kontakty.


3. Kontaktów z bliską rodziną i krewnymi.


4. Zasad spędzania wolnego czasu z dzieckiem.


5. Opłat dotyczących hobby dziecka, zajęć pozalekcyjnych.


6. Opłat za odpłatne leki oraz leczenie chorób.


7. Zasad nabywania niezależnie od świadczeń alimentacyjnych: prezentów, książek, ubrań, opłat za telefon komórkowy, zabawki, gazety.


8. Zasad informowania o wyjazdach zagranicznych oraz decyzji o wyjeździe zagranicznym z dzieckiem.


9. Jeśli są między rodzicami rozbieżności w kwestii wiary, światopoglądu i stylu życia lub odżywiania (np. jedno z małżonków jest wegetarianiem lub weganem) warto, aby plan określił co i w jakim stopniu będzie dotyczyło dziecka.Plan wychowawczy tworzy się po to, aby osiągnąć możliwie satysfakcjonujące kontakty dziecka z obojgiem rodziców, którzy często nie potrafią ze sobą rozmawiać. Uwzględnia się w nim wszystkie prawa opiekunów oraz określa harmonogram spotkań. Można ustalić go jeszcze przed rozwodem po to, aby gotowy przedłożyć sądowi na rozprawie. Dobrze wypracowany i ustalony plan wychowawczy może stanowić ważny dokument regulujący pełnię praw i obowiązków obojga byłych małżonków, który przyczyni się do prawidłowych relacji obojga byłych małżonków z dziećmi i pozwoli uniknąć konfliktów w tym zakresie.Niniejszego stanowiska nie należy traktować jako porady prawnej, jeśli zainteresował Państwa ten temat i potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy do kontaktu biuro@conselion.pl. Nasi pełnomocnicy są do Państwa dyspozycji.